Piknik ekologiczny „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”

SMK 7073

W dniu 23 czerwca 2019 r. odbył się w Czernichowie piknik ekologiczny „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa. Piknik towarzyszył obchodom święta gminy Czernichów „Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej”.
Celem plenerowej imprezy było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez codzienne zachowania i wybory związane między innymi z przestrzeganiem przepisów Uchwały antysmogowej, prawidłową gospodarką odpadami. Ekodoradca, konsultanci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) i Krajowej Agencji Poszanowania Energii  (KAPE) przybliżali mieszkańcom gminy tematy związane z ochroną powietrza i proponowali rozwiązania, które każdy może zastosować we własnym domu np. niskoemisyjne kotły i piece do ogrzewania budynków, ocieplenie, wymianę stolarki, odnawialne źródła energii (OZE), oraz tłumaczyli osobom zainteresowanym jak pozyskać dofinansowywania na realizację ww. działań.

Warsztaty „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa – Mój Pomysł na Ekologiczną Torbę”
W trakcie pikniku odbyły się warsztaty „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa – Mój Pomysł na Ekologiczną Torbę” na których można było własnoręcznie wykonać siatkę lub torbę.
W imprezie wzięło udział ok 500 osób, dorosłych i dzieci. Z porad ekodoradcy, doradcy energetycznego z WFOŚiGW, specjalistów z KAPE oraz konsultantów z Polskiej Spółki Gazownictwa skorzystało ok 30 osób. Autobus energetyczny z ekspozycją OZE odwiedziło ok. 100 osób. Zebrano pięć 120 l worków nakrętek które przekazano fundacji ”Fundacja Dzieciom” i ok. 50 kg baterii. W zamian za surowce wtórne rozdano 300 sadzonek roślin ogrodowych. Podczas warsztatów dzieci z rodzicami pomalowały za pomocą farb akrylowych i pisaków do tkanin 50 szt. toreb materiałowych i wykonały 30 siatek ze starych podkoszulków. Każdy z uczestników mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku, zabrać ze sobą baton z hasłem ekologicznym czy tematyczną ulotkę.
W trakcie trwania pikniku odbyło się także uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa – Mój Pomysł na Ekologiczną Torbę” Nagrodą dla dziesięciu laureatów były rośliny oczyszczające powietrze (zamiokulkas) oraz zestawy oszczędności energii.

Gmina Czernichów w Projekcie zintegrowanym LIFE

Zakup nagród i materiałów użytych podczas niedzielnej, rodzinnej imprezy był możliwy dzięki wsparciu finansowemu projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 4.4.1 obniżenie poziomu niskiej emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

20190623 163748
Ekodoradca w terenie
SMK 6879
Rozdanie nagród w konkursie „Mój pomysł na Ekologiczną Torbę”
SMK 6916
Punkt konsultacyjny WFOŚiGW w Krakowie
20190623 174309
Autobus energetyczny – Krajowa Agencja Poszanowania Energii
SMK 7046
Autobus energetyczny – Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Komarowiec i Komarzyca – wymiana za nakrętki i baterie
20190623 203348
Finał zbiórki
20190623 181626
Warsztaty
20190623 184619
To był kiedyś podkoszulek, a teraz…

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).