Wianki Czernichowskie – Piknik Ekologiczny

Wianki Czernichowskie

W dniu 1 lipca 2018 r. na błoniach przy Szkole Rolniczej w Czernichowie odbyły się Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej. W godzinach 15.00 – 20.00 wydarzeniu towarzyszył piknik ekologiczny.

Na zaproszenie ekodoradcy przyjechali przedstawiciele firm produkujących, sprzedających i wykonujących usługi instalatorskie branży ciepłowniczej. Na wystawie prezentowane były nowoczesne, ekologiczne kotły na paliwo stałe, a także kotły gazowe. Była możliwość konsultacji ze specjalistami z firm Viessmann Sp. z o.o, Instal-Skucińscy, Immergas Polska sp. z o. o, Gaspol S.A., OZEmont. Było także stoisko z oczyszczaczami powietrza Boneco.

Porady dla mieszkańców

Ekodoradca wraz z gośćmi z KAPE – Krajowej Agencji Poszanowania Energii z Warszawy udzielał porad i informacji na temat ekologicznych źródeł ogrzewania, odnawialnych źródeł energii, możliwości pozyskania dofinansowywania do wymiany kotłów, przybliżał przepisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

Sadzonki za odpady

Działania informacyjno-edukacyjne były prowadzone w ramach programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT. Mieszkańcy w zamian za surowce wtórne, które przynieśli, mogli otrzymać sadzonkę lawendy. Zebraliśmy dwa 120 l worki plastikowych zakrętek, 10 kg baterii, duży karton elektrośmieci, 30 żarówek a także aluminiowe puszki i inne odpady. Zakrętki zostały przekazane stowarzyszeniu „Dobro Powraca” z Przegini Narodowej które przekazało je dalej osobom potrzebującym.

Zabawy plastyczne dla dzieci

Pod namiotem ekodoradcy dzieci i dorośli mogli zatrzymać się na chwilę aby porozmawiać o ochronie powietrza oraz wziąć udział w zabawach plastycznych. Prowadziła je mieszkanka naszej gminy, Pani Dorota, która jako wolontariusz pomagała w organizacji pikniku ekologicznego.

[easy_image_gallery gallery=”663″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).