Wołowice w Biegu po oddech

20190519 150401

Biegiem po czyste powietrze

Dnia 19 maja 2019 r. odbył się w Wołowicach I Piastowski Bieg po Oddech, którego głównym celem było pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie zakupu leków dla chorych na mukowiscydozę. W biegu mógł wziąć udział każdy bez względu na wiek. Brali w nim udział  zawodnicy nie tylko z naszej gminy ale także z Krakowa, Wadowic czy Zakopanego.

Zwyciężył Michał Świadek z Kamienia, ukończył bieg na 6 km z czasem 20:16 min. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony zawodników (około 470 osób), ale również osób którzy przyszli pokibicować i wziąć udział w atrakcjach towarzyszących. Każdemu udało się znaleźć coś dla siebie.

Green Week w Gminie Czernichów

Imprezie biegowej, w godzinach 12.00 – 18.00  towarzyszył piknik ekologiczny zorganizowany z okazji obchodów Green Week – Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej. Został on zorganizowany w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Podczas pikniku można było skorzystać z bezpłatnego badania spirometrycznego, sprawdzającego kondycję płuc, ich objętość, pojemność, a także mogącego wykryć choroby układu oddechowego, takie jak astmę i POCHP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc). Podkreślić należy, iż samo badanie jest nieinwazyjne i trwa około 3-4 minut. Spirometria cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród zawodników, jak i mieszkańców naszej Gminy. Podczas wydarzenia badaniom poddało się 87 osób.

Ekodoradca wśród mieszkańców

Podczas imprezy do dyspozycji mieszkańców był pracownik urzędu gminy – ekodoradca, który udzielał porad z zakresu ochrony powietrza. Ekodoradca – Agnieszka Smaga, przedstawiała mieszkańcom przepisy uchwały antysmogowej i wynikającą z niej potrzebę wymiany starych kotłów na urządzenia spełniające wymogi ekoprojektu. Tłumaczyła, że nie wolno spalać odpadów, paliwa złej jakości, drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Prezentowała urządzenie do pomiaru wilgotności drewna, które będzie wykorzystywane podczas kontroli palenisk i paliwa w nich stosowanego. Edukowała również mieszańców jak prawidłowo sortować odpady i podkreślała całkowity zakaz ich spalania w domowych kotłach i paleniskach.

20190519 150035
20190519 134752
20190519 153401
20190519 161952

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).