Ekofestyn w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca

24.11.2019 r. na terenie nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kocmyrzowie odbył się Ekofestyn pt. ”Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”.

Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Tomasz Urynowicz, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, Prezes Stowarzyszania Gmina Aktywna+ pani Sylwia Zawalska – Wierzbińska, radni oraz sołtysi z terenu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,  powitał Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Marek Jamborski.
Podczas festynu zostały wydzielone strefy, gdzie pracownicy urzędu gminy, wraz z Ekodoradcą edukowali oraz pomagali mieszkańcom w szczególności dzieciom i młodzieży biorącym udział w przygotowanych atrakcjach.

Kompostujesz – zyskujesz czarne złoto ogrodnika!

Pierwszą strefą było „KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ CZARNE ZŁOTO OGRODNIKA”, w której zebrani mieszkańcy zostali zapoznani przez ekodoradcę Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z ideą kompostowania.
Następnie uczestnicy festynu przy wykorzystaniu kompostu posadzili rośliny do doniczek, które zabrali do domu.

Zapakuj się ślicznie – ekologicznie

W drugiej strefie „ZAPAKUJ SIĘ ŚLICZNIE – EKOLOGICZNIE” przy pomocy Pań ze Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów „Jesienny Liść” odbyło się szycie toreb na zakupy ze starych zasłon i firan .
Następnie dzieci i młodzież ochoczo ozdabiały i kolorowały nowo powstałe torby, które zabrały ze sobą do domu.

Drugie życie rzeczy

W strefie „DRUGIE ŻYCIE RZECZY” dzieci malowały wcześniej przygotowane karmniki dla ptaków. Karmniki powstały z surowców wtórnych, oraz deseczek oddanych przez mieszkańców na PSZOK. Następnie gotowe karmniki trafią do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Podaj dalej!

W strefie czwartej „PODAJ DALEJ” odebraliśmy ubrania, oraz koce, poduszki i tekstylia przyniesione przez mieszkańców. Zebrane rzeczy przekażemy osobom potrzebującym i do schroniska dla zwierząt. Następnie w strefie „GRAJ W EKOKOLORY” ekodoradca przeprowadził pogadankę na temat segregacji odpadów komunalnych, oraz szkodliwości palenia śmieci w paleniskach domowych oraz bioodpadów na działce. Dzieci miały za zadanie posegregować odpady komunalne, oraz rozwiązać ekoquizy. W nagrodę za uczestnictwo otrzymały ekogry planszowe oraz dyplomy małego ekologa.

Wiesz co jesz!

W ostatniej strefie „WIESZ CO JESZ” zapewniliśmy uczestnikom pikniku zdrowy poczęstunek z owoców i warzyw.

Festyn został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ oraz Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz. Wydarzenie to zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Samorządu Gminy.


Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców jak również aprobatą najmłodszych. W przyszłości planowane są kolejne festyny ekologiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem na temat festynu na stronie EkoMalopolskaTV https://www.facebook.com/EkoMalopolskaTV/videos/3113114772035437/

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).