Poprawa jakości powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca

kocmyrzow luborzyca nakladka

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Gmina Kocmyrzów Luborzyca włączyła się w realizację projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, prowadzoną przez Województwo Małopolskie. W ramach projektu zorganizowano mnóstwo akcji i wydarzeń dla mieszkańców.

Greenweek

W ramach obchodów tygodnia ”Green Week” w czerwcu 2018 roku– Ekodoradca zorganizował zajęcia edukacyjne wraz z prezentacja multimedialną pt. „Jakość powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca” z uczniami Szkoły w Kocmyrzowie.

W zorganizowanych łącznie 3 spotkaniach wzięło udział 106 uczniów z klas 1-7. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, a także bardzo chętnie odpowiadali na pytania związane z ekologią. Po zakończonych zajęciach każdy uczeń mógł zadać pytanie Ekodoradcy, by pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z ochroną powietrza.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W 2019 roku Ekodoradca włączył się w promowanie działań związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. W związku z tym, zachęcał mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Zrealizowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. „Jak podróżować nie trując środowiska”. W tym celu Ekodoradca odbył wizytę w Przedszkolu Samorządowym Akademia Przedszkolaka w Luborzycy i Wesoła Gromadka w Dojazdowie. Z przedszkolakami przeprowadzono pogadankę dotyczącą ochrony powietrza i ekologicznego podróżowania. Dzieci stworzyły prace pokazujące alternatywne możliwości podróżowania przyjazne dla środowiska. Laureatów nagrodzono gadżetami nadesłanymi z Ministerstwa Infrastruktury jak również zakupionymi przez Urząd Gminy w ramach programu LIFE.

„Bio odpadów nie spalamy, bo o czyste powietrze dbamy!”

To przedsięwzięcie w ramach którego zaangażowane zostało około 2000 osób! Wydarzenie polegało na przeprowadzeniu prelekcji w październiku przez ekodoradcę Gminy Kocmyrzów – Luborzycy, panią Anetę Caba we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminnym. Podczas prezentacji przedszkolaki i uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo kompostować bioodpady i jakie z tego wynikają korzyści dla środowiska. Dodatkowo omówiony został temat szkodliwości spalania bioodpadów, takich jak skoszona trwa, liście, gałęzie.

W dniu 15 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego kompostowanie i nie spalanie bioodpadów. Wręczenie nagród poprzedzone zostało wykładem ekodoradcy Gminy na temat szkodliwości zanieczyszczenia powietrza oraz zapisów uchwały antysmogowej.

Ekofestyn pt. ”Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”.

24.11.2019 r. na terenie nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kocmyrzowie odbył się Ekofestyn pt. ”Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”. Podczas festynu wydzielono strefy, gdzie pracownicy urzędu gminy edukowali mieszkańców

Pierwszą strefą było „KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ CZARNE ZŁOTO OGRODNIKA”, w której zebrani mieszkańcy zostali zapoznani przez pracowników z ideą kompostowania.
W kolejnej – „ZAPAKUJ SIĘ ŚLICZNIE – EKOLOGICZNIE” przy pomocy Pań ze Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów „Jesienny Liść” odbyło się szycie toreb na zakupy ze starych zasłon i firan.
W strefie „DRUGIE ŻYCIE RZECZY” dzieci malowały wcześniej przygotowane karmniki dla ptaków, które powstały z surowców wtórnych, oraz deseczek oddanych przez mieszkańców na PSZOK.
„PODAJ DALEJ” to strefa, w której odebrano ubrania, koce, poduszki i tekstylia przyniesione przez mieszkańców, a następnie przekazano osobom potrzebującym i do schroniska dla zwierząt. W sektorze „GRAJ W EKOKOLORY” ekodoradca przeprowadził pogadankę na temat segregacji odpadów komunalnych oraz szkodliwości palenia śmieci w paleniskach domowych. Nagrodą za uczestnictwo były eko-gry planszowe oraz dyplomy małego ekologa.
W ostatniej strefie „WIESZ CO JESZ” zapewniono uczestnikom pikniku zdrowy poczęstunek z owoców i warzyw.

Festyn zorganizowało Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ oraz Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Tomasz Urynowicz. Wydarzenie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Samorządu Gminy.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca:

kosmyrzow infografika


Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).