24 godziny walki ze smogiem

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego miała miejsce kolejna już edycja Smogathonu – międzynarodowego wydarzenia, którego głównym celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza za pomocą nowoczesnych technologii.

źródło: https://smogathon.com/pl/strona-glowna-old/

W tym roku wydarzenie przyjęło formę tzw. hackathonu, czyli 24-godzinnego maratonu programowania. Podczas całodobowej burzy mózgów uczestnicy mierzyli się z pięcioma problemami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza. Korzystali przy tym z danych udostępnionych przez Miasto Kraków, firmę Airly, IMGW, GIOŚ oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nad każdym z podejmowanych tematów czuwała konkretna instytucja – jako patron. Jej przedstawiciele sprawowali rolę doradczą nad projektem i przede wszystkim dzielili się aktualną wiedzą.

Kategorie zadań:

  1. Nadzór nad zanieczyszczeniami przemysłowymi
    (patron kategorii: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).
  2. Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza (patron kategorii: Krakowski Alarm Smogowy).
  3. Zarządzanie emisją w transporcie (patron kategorii: Urząd Miasta Krakowa).
  4. Zdrowotne skutki zanieczyszczenia powietrza (patron kategorii: Medycyna Praktyczna).
  5. Monitorowanie i prognozowanie zanieczyszczenia (patron kategorii: IMGW).

Laureaci każdej z kategorii otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Krakowski Park Technologiczny przygotował również nagrodę dodatkową w wysokości 60 tys. zł, którą otrzymali zwycięzcy kategorii „Nadzór nad zanieczyszczeniami przemysłowymi” – zespół Qubit, za projekt platformy i aplikacji do zgłaszania wypadków w zakładach przemysłowych i analizy dotychczasowych danych.

Ponadto, zespół pod nazwą Smog Wawelski otrzymał nagrodę specjalną w wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez markę Allegra za holistyczne podejście do dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć krakowskich doradców energetycznych. Zorganizowali oni na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego specjalne stoisko, gdzie informowali o proekologicznych działaniach prowadzonych przez Miasto Kraków.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).