Dni Ziemi 2019

W dniach 26 – 27 kwietnia na al. Róż w Nowej Hucie miały miejsce Krakowskie Dni Ziemi. Odpowiedzialny za organizację wydarzenia Wydział Kształtowania Środowiska zorganizował z tej okazji szereg wydarzeń promujących ekologiczny styl życia. Każdy, kto w piątek lub sobotę przyniósł na al. Róż surowce wtórne, mógł dostać w zamian sadzonki kwiatów balkonowych oraz krzewów.

Podczas Święta zaprezentowano radiowóz oraz autobus elektryczny. Można było wziąć udział w projekcji filmów poruszających problem globalnego ocieplenia i jego wpływu na nasze codzienne życie. Nie zabrakło także występów artystycznych dzieci z krakowskich szkół, przedszkoli i domów kultury.

W ramach Krakowskiej Wystawy Ekologicznej, w specjalnych namiotach zaprezentowano działania i programy ekologiczne wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, spółek miejskich oraz organizacji, którym idea Dni Ziemi nie jest obca.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Krakowskich Doradców Energetycznych, gdzie każdy, czy to duży czy mały mógł znaleźć coś dla siebie. Na starszych czekała fachowa pomoc i porady z zakresu prowadzonych przez miasto programów dotacyjnych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Programu termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Dla młodszych natomiast, zgodnie z ideą, że najlepiej uczy się przez zabawę, przygotowano łamigłówki, quizy i kolorowanki o tematyce ekologicznej. Każdy, kto poświęcił chwilę swojego czasu na naukę o ochronie przyrody, mógł liczyć na atrakcyjne upominki i nagrody.

Wspaniała pogoda, która nie zawiodła organizatorów sprawiła,
że Krakowskie Dni Ziemi odwiedziło wielu krakowian, dla których dobro naszej Planety jest bardzo ważne.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).