Kraków świętuje europejski Zielony Tydzień

Kraków świętuje europejski Zielony Tydzień

W obchody europejskiego Zielonego Tygodnia (tzw. Green Week) włączyli się także Doradcy Energetyczni z Krakowa.

W Szkole Podstawowej nr 65 w Krakowie, dla uczniów klasy I i II przeprowadzona została  EKOlekcja na temat jakości powietrza. Najmłodsi dowiedzieli się czym jest powietrze, jak ważne jest ono dla wszystkich organizmów żywych, w tym ludzi. Poznali główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza występujące w Krakowie oraz metody przeciwdziałania. Dowiedzieli się jak sami, w swoich domach mogą troszczyć się o powietrze którym oddychają i obiecali zaangażować w ochronę powietrza swoich najbliższych.

Kraków świętuje europejski Zielony TydzieńKraków świętuje europejski Zielony Tydzień

 

Zajęcia miały charakter warsztatowy. Dzieci poprzez zabawę chłonęły wiedzę, angażując się prowadzone przez Doradców zajęcia!

Dziękujemy Dzieciakom za wspólną zabawę, a nauczycielom za wszelką pomoc.

Zielony tydzień – „ Green Week” to zorganizowana przez Komisję Europejską akcja promująca ochronę środowiska. W tym roku wydarzenie ruszyło pod hasłem : Zielone miasta dla bardziej ekologicznej przyszłości” angażując w proekologiczne działania całą Europe ! 🙂

Więcej o Green Week’u przeczytasz pod adresem : https://www.eugreenweek.eu/pl

[easy_image_gallery gallery=”360″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).