Kraków świętuje Tydzień Zrównoważonego Transportu

11 EMW Cyclist Female with Baby

     Już po raz dwudziesty Kraków włącza się w realizację zainicjowanego przez Unię Europejską Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ang. European Mobility Week).

Tegoroczna edycja Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyła się pod hasłem „Chodź z nami!”. Podczas wydarzeń zwracano szczególną uwagę na kwestię bezpiecznego ruchu pieszo- rowerowego. Podkreślano znaczenie tej niedocenianej w ostatnim czasie formy transportu.

Chodź z nami!

W dniach 16-22 września na krakowian czekało wiele atrakcji promujących ekologiczne systemy transportu. Przede wszystkim zwracano uwagę na wielorakie korzyści płynące z transportu pieszego czy rowerowego. Podczas wydarzeń promowano także sieć parkingów Park&Ride. Podkreślano również kwestię poprawnego parkowanie pojazdów w przestrzeni miejskiej w ramach kampanii „Wystarczy jeden metr”. Na krakowskich ulicach spotkać można było Policje, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK przeprowadzające kontrole emisji spalin w pojazdach.

     Jak co roku, dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany na Rondzie Mogilskim w dniach 17-18 września event „Jestem Eko w Krakowie”. Podczas pikniku można było sprawdzić stan techniczny roweru, złożyć wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej czy wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy, badaniach spirometrycznych czy badaniu ciśnienia. Ponadto osoby odwiedzające w tym czasie Rondo Mogilskie mogły otrzymać sadzonki roślin ozdobnych i pyłolubnych.

Ponadto wydział ds. Jakości Powietrza UMK zorganizował punkt informacyjno-doradczy, w ramach którego Doradcy Energetyczni  odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące możliwości ubiegania się o dotację do zmiany systemu ogrzewania, odnawialnych źródeł energii czy termomodernizacji budynków. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na milusińskich czekały gry i zabawy o charakterze proekologicznym za udział w których otrzymać mogli pamiątkowe nagrody.

Dodatkową atrakcją mającą przekonać krakowian do podróży komunikacją miejską, były bezpłatne przejazdy wprowadzone w Dniu bez samochodu – 22 września.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).