Krakowska #EKO(r)EWOLUCJA

Krakowska #EKO(r)EWOLUCJA

Krakowianie od wielu lat walczą o poprawę jakości powietrza w swoim mieście.

W latach 1995 – 2019 korzystając z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zlikwidowali ponad 45 tysięcy palenisk i kotłów na paliwo stałe. Dzięki tym działaniom do atmosfery trafiło około 2 800 000 kg pyłu mniej. Od 1 września zgodnie z uchwałą antysmogową na terenie miasta zaczął obowiązywać całkowity zakaz palenia drewnem i węglem.

Aby przypomnieć o tym wydarzeniu, a także podziękować mieszkańcom za przeprowadzaną w ostatnich latach aktywną wymianę palenisk na paliwo stałe, 1 września w ramach ostatniego w tym roku Pikniku Krakowskiego zorganizowano specjalną Strefę Ekologii.

Piknik miał miejsce w Parku Krakowskim i cieszył się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. Słoneczna pogoda dopisała i zarówno starsi jak i młodsi krakowianie mogli spędzić czas na świeżym powietrzu korzystając z licznych zorganizowanych atrakcji.

W strefie ekologii Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie spółki przygotowały szereg atrakcji. Na krakowian czekały warsztaty z Kapitanem Powietrze czy warsztaty recyklingowe „Tajni agenci”. Mieszkańcy wzięli udział w prezentacjach, konkursach, grach i zabawach o tematyce ekologicznej.

Na uczestników zajęć czekały nagrody, a za udział w warsztatach można było otrzymać sadzonki kwiatów i krzewów.

Swoją radą mieszkańcom służyli również Doradcy Energetyczni z Urzędu Miasta Krakowa, którzy informowali na temat wchodzącego w życie zakazu stosowania paliw stałych oraz możliwości uzyskania dotacji do zmiany systemu ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii czy termomodernizacji budynków.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).