Plenerowe eko-warsztaty dla najmłodszych

Park Jordana (114 of 175)

 7, 9 i 15 czerwca w krakowskich parkach odbyły się ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci  w wieku od 4 do 8 lat.

Dzieciaki, które niezwykle licznie odwiedziły w tych dniach zielone zakątki Krakowa, dowiedziały się  czym jest smog, czy jest on szkodliwy oraz skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza.

Najmłodsi mogli spotkać Kapitana Powietrze i wspólnie z nim zastanowić się, co można zrobić, by ograniczyć zanieczyszczanie powietrza i dlaczego jest to takie ważne.

Warsztaty miały miejsce :

  • 7 czerwca w parku Jordana podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska 
4
Park Jordana (33 of 175)
Park Jordana (133 of 175)
  • 9 czerwca w parku Decjusza podczas Pikników Krakowskich
pikniki krakowskie
PP 0616
  • 15 czerwca w parku Jordana podczas Pikników Krakowskich
resize Park Jordana (79 of 107)
resize Park Jordana (81 of 107)

Na wszystkich, którzy w tych dniach odwiedzili stoisko Wydziału ds. Jakości Powietrza, czekała solidna dawka informacji. Dzieci poprzez zabawę poznawały tajniki ochrony przyrody, a ich wysiłki zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

resize Park Jordana (63 of 107)
Park Jordana (63 of 175)

Na dorosłych czekali doradcy energetyczni, którzy udzielali porad z zakresu wymiany źródeł ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków.

Krakowscy doradcy energetyczni przypominali o kończącym się okresie naboru wniosków o dotację na wymianę paleniska węglowego. W związku z zakończeniem 30 czerwca naboru wniosków, w czasie pikników można było również złożyć wniosek o udzielenie dotacji.

IMG 20190615 151111

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).