Przesiadaj się i jedź!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Przesiadaj się i jedź!

Pod tym hasłem na terenie całego kraju ruszyła tegoroczna edycja Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W Krakowie w dniach od 16 do 22 września zorganizowano szereg wydarzeń promujących proekologiczny transport. Krakowianie mogli skorzystać z niezwykle bogatej oferty. Począwszy od tematycznych wystaw i prelekcji. Poprzez rowerowe wycieczki edukacyjne, kontrole emisji spalin samochodowych, czy pokazy ratownictwa medycznego.

Natomiast 22 września był w Krakowie Dniem bez Samochodu. Mieszkańcy i turyści mogli w tym dniu poruszać się po mieście komunikacją miejską za darmo.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

„Jestem EKO w Krakowie – wybieram transport publiczny”.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w dniach 18-19 września 2018 krakowscy doradcy energetyczni współorganizowali plenerowe wydarzenie „Jestem EKO w Krakowie – wybieram transport publiczny”. Podczas pikniku zlokalizowanego na Rondzie Mogilskim doradcy energetyczni prowadzili punkt informacyjny na temat dotacji do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

 

W ciągu tych dwóch dni mieszkańcy Krakowa mogli również zapoznać się z działaniem odnawialnych źródeł energii tj. pompa ciepła czy kolektory słoneczne, prezentowanych przez Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii Miękinia Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ponadto na uczestników akcji czekały sadzonki roślin pyłolubnych.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).