Święto Ziemi w Krakowie

Święto Ziemi w Krakowie

22 kwietnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem. W tym dniu na całym świecie organizowane są spotkania, wystawy, marsze mające na celu pokazanie niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawić w związku z lekceważeniem praw natury.

Wydział Kształtowania Środowiska od 19 lat przygotowuje tygodniowe obchody Dni Ziemi z wieńczącą je Krakowską Wystawą Ekologiczną. Przez cały tydzień szkoły, placówki oświatowe, domy kultury i organizacje pozarządowe angażują się w ekologiczne działania. Przygotowują spektakle, sprzątają tereny wokół szkół, organizują rajdy rowerowe. Podczas Krakowskiej Wystawy Ekologicznej rozstawiane są namioty wystawiennicze, w których przede wszystkim spółki komunalne pokazują swoje ekologiczne inwestycje. Od kilkunastu lat prowadzona jest zbiórka surowców, w zamian za które rozdajemy sadzonki roślin.

W tym roku Dni Ziemi świętowaliśmy w dniach 20-21 kwietnia br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 124 przy ulicy Weigla 2 w Starym Bieżanowie. Już po raz dwudziesty Urząd Miasta Krakowa wraz z miejskimi jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi zapraszał krakowian na piknik podczas, którego zaprezentowano prowadzone na terenie miasta działania ekologiczne.

Podczas obchodów Dni Ziemi dla grup młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych zorganizowano grę miejską. Podczas zabawy poruszane były zagadnienia związane m.in. z przyczynami zanieczyszczeń powietrza oraz sposobami przeciwdziałaniu temu zjawisku, segregacją odpadów, przyczynami masowego ginięcia pszczół czy sposobami ochrony populacji jerzyków w mieście.

W ramach akcji Doradcy Energetyczni z Wydziału ds. Jakości Powietrza odpowiadali na pytania krakowian dotyczące dotacji do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Przypominali również o zakazie stosowania paliw stałych obowiązującym od przyszłego roku tj. od 1 września w 2019 r.

Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się prowadzone przez doradców eko-edukacyjne quizy o tematyce związanej z ochroną powietrza, zagadnieniami smogu, jego przyczynami i sposobami przeciwdziałania.  Dzieci, które brały udział w zabawie otrzymały drobne upominki, które przypominać im będą o tym jak ważna jest ochrona środowiska.

Ponadto Wydział Kształtowania Środowiska UMK rozdawał sadzonki roślin w zamian za surowce wtórne. Wystarczyło przynieść 40 sztuk butelek plastikowych, 40 puszek aluminiowych lub 40 zużytych baterii, aby otrzymać sadzonkę.

 

Podczas krakowskich Dni Ziemi dopisała zarówno pogoda, jak i krakowianie, którzy tłumnie wymieniali surowce wtórne na sadzonki roślin.

 

DZIĘKUJEMY, ŻE ŚWIĘTOWALIŚCIE Z NAMI! 

ZAPRASZAMY ZA ROK ! 🙂

 

[easy_image_gallery gallery=”604″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).