Wielka Lekcja Ekologii 2019

Już po raz drugi na terenie Tauron Areny Kraków miała miejsce Wielka Lekcja Ekologii. Głównym celem wydarzenia jest kompleksowe zaprezentowanie proekologicznych działań realizowanych na rzecz mieszkańców Krakowa przez Miasto i podległe jednostki. W szczególności związanych z poprawą jakości powietrza, gospodarką niskoemisyjną i nowatorskim systemem gospodarki odpadami.

7 października na płycie głównej Areny powstało ponad 20 stoisk przygotowanych m.in. przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa, Policję, Straż Miejską, uczelnie, stowarzyszenia i fundacje ekologiczne.

Wydarzenie to, pogłębiające wiedzę na temat ekologii skierowane było do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Szczególne zaproszenie otrzymali uczniowie krakowskich szkół.

Podczas „Lekcji Ekologii” Krakowianie mogli zobaczyć m.in. jak zrobić las w żarówce i biżuterię z makulatury. Mieszkańcy dowiedzieli się również z czego składają się panele fotowoltaiczne i dlaczego woda z kranu jest taka dobra. Chętni sprawdzali jak wygląda wnętrze zamiatarek i polewaczek, jeżdżących po krakowskich ulicach. Można było także wziąć udział w eko-warsztatach i panelach naukowo-edukacyjnych zorganizowanych przez Politechnikę Krakowską. Uczestnicy mogli również zwiedzić Ekospalarnię Kraków, Lamusownię czy Ogród Doświadczeń im. Lema.

Krakowscy Doradcy Energetyczni przygotowali stanowisko na którym każdy zainteresowany mógł uzyskać informacje na temat prowadzonych przez miasto programów dotacyjnych. Odwiedzający poznali zasady przyznawania dotacji. Uzyskali także informację na temat ochrony powietrza. Poznali również działania, które każdy może podjąć, aby walczyć o czyste powietrze w swoim otoczeniu. Na najmłodszych, jak zawsze czekały gry i zabawy o charakterze ekologicznym, spotkać mogli także Kapitana Powietrze. Na młodych ekologów, którzy dzielnie odpowiadali na eko-zagadki, czekały drobne upominki.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).