Wielka Lekcja Ekologii

Co sprawia, że w Krakowie można pić wodę prosto z kranu? Jak mądrze segregować odpady i co dzieje się ze śmieciami, których pozbywamy się z naszych domów? Jak wyglądają nowoczesne, ekologiczne autobusy oraz inne pojazdy wykorzystywane przez miejskie spółki komunalne? Co to są farmy wertykalne, jak hodować mikrozioła i jakie rośliny pochłaniają smog?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań krakowianie mogli poznać podczas Wielkiej Lekcji Ekologii, która miała miejsce 8 października w TAURON Arenie Kraków.

 

Podczas wydarzenia mieszkańcy Krakowa mogli zapoznać się z proekologicznymi działaniami Gminy Miejskiej Kraków oraz miejskich jednostek komunalnych.

Licznie przybyłe na Wielką Lekcji Ekologii dzieci, mogły wziąć udział wspecjalnie dla nich przygotowanych warsztatach, grach i zabawach edukacyjnych. Skorzystać z niepowtarzalnej okazji zwiedzenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych przez krakowskie jednostki. Rodzicie natomiast brali udział w panelu edukacyjnym, gdzie poruszane były tematy zanieczyszczenia powietrza i działań miasta w zakresie poprawy jakości powietrza. Rozważano wpływ czyszczenia ulic na ograniczenie pylenia wtórnego jak i udział łąk kwietnych w bioróżnorodności krakowskiego środowiska.

 

Ekodoradcy, reprezentujący Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa zapraszali do Strefy Czystego Powietrza. Prowadzili oni punkt informacyjny na temat dotacji do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji. Na najmłodszych czekały łamigłówki o charakterze eko-edukacyjnym oraz drobne upominki przypominające o tym, jak ważne jest dbanie o czyste powietrze każdego dnia.

 

 

Partnerzy wydarzenia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Fundacja Recal, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urbanika Farms, Extend Vision – nowoczesne technologie wirtualnej rzeczywistości czy Mydlarnia u Franciszka.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).