Alarm w Gminie Liszki

Alarm w Kryspinowie i w Piekarach!

W dniach 19-20.04.2018 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach mieszkańcy gminy Liszki spotkali się z Panem Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Mieszkańcy wysłuchali między innymi  wykładu na temat wpływu smogu na jakość życia.

Sezon „smogowy” już dobiega końca…

…jednak z całą pewnością powróci za kilka miesięcy. Tym bardziej cieszy fakt, że na spotkaniach była wysoka frekwencja. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie z najmłodszych klas przygotowali krótki występ w nawiązaniu do Światowego Dnia Ziemi. Mieszkańcy mieli okazję zadać pytania ekspertowi z Polskiego Alarmu Smogowego. Pojawiały się pytania dotyczące wpływu pobliskiego lotniska oraz autostrady A4 na jakość powietrza w gminie Liszki. Mieszkańcy pytali także o pojazdy zasilane paliwem diesel i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Oba spotkania były zrealizowane w ramach pilotażowego projektu pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci i dorosłych na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie.

Czujniki jakości powietrza

Ponadto, oprócz wykładów i prelekcji, w ramach pilotażu w szkołach zamontowano czujniki jakości powietrza dokonujące pomiaru w czasie rzeczywistym zarówno wewnątrz budynku, jak i zewnątrz. Wyniki pomiaru prezentowane są na portalu projektu https://esa.nask.pl/map oraz na ekranach informacyjnych w szkołach.

Dane zbierane przez czujniki umożliwią uczniom nie tylko bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy Gminy Liszki z Krakowskim Alarmem Smogowym, Polskim Alarmem Smogowym, NASK – państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze

W całej Polsce programem objęto tylko 10 szkół.

W ciągu dwóch dni w wydarzeniu zorganizowanym przez Gminę Liszki wzięło udział ok. 90 osób.

[easy_image_gallery gallery=”917″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).