Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach

71030596 2625539414136350 5904096893893345280 o

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach we współpracy z Ekodoradcą zatrudnionym w Urzędzie Gminy Liszki zaangażowała się w Europejski Tydzień Transportu Zrównoważonego. W dniach 16-22 września wiele miast podjęło tę akcję i także Piekary włączyły się w tak ważne przedsięwzięcie.

Ekologiczny i bezpieczny transport – Akcja dzieci z Piekar

19 września 2019 dzieci przyjechały do szkoły na hulajnogach, deskorolkach, rowerach. W kamizelkach odblaskowych uczniowie okrążyli boisko szkolne, dając sygnał, że są gotowi walczyć o zdrowszą planetę Ziemię.

Kolejnym działaniem było przygotowanie happeningu na przejściu dla pieszych w centrum Piekar. Pod opieką druhów z OSP Piekary i Pana Dzielnicowego st. sierż. Tomasza Błażewicza z komisariatu Policji w Zabierzowie, dzieci zatrzymywały samochody. Każdy kierowca otrzymał ulotkę o alternatywnych środkach transportu i cukierka. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi, że przez to niebezpieczne skrzyżowanie w centrum Piekar codziennie przechodzi około 160 dzieci. Reakcja uczestników ruchu była bardzo przyjazna.

Dzielnicowy zwrócił uwagę, że pomimo godziny 9.00, natężenie ruchu jest duże, o czym świadczył korek, który co chwilę się tworzył.
W ramach akcji uczniowie zawiesili również baner o treści „Dzieci z Piekar proszą o bezpieczne przejście dla pieszych”. Miejmy nadzieję, że kierowcy będą w tym miejscu szczególnie pamiętać o zachowaniu ostrożności.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).