Warsztaty z zakresu ochrony powietrza

Img ( )

Uczniowie Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach uczestniczyli w 3-dniowych warsztatach z zakresu ochrony powietrza prowadzonych przez Ekodoradcę – Katarzynę Stadnik.

Uczniowie poznali przyczyny powstawania smogu, jego konsekwencje, a także sposoby walki z zanieczyszczeniami powietrza. Młodzież przygotowała plakaty oraz plansze edukacyjne. Ponadto uczniowie klas VII i gimnazjum wzięli udział w tzw. debacie oxfordzkiej. Zaprezentowali uczniom młodszych klas  ciekawą dyskusję wcielając się w role: urzędników, policji i straży miejskiej, rodziców i dzieci, a także górników i lekarzy. Dzięki temu, że debata oxfordzka charakteryzuje się spontanicznością i swobodą wypowiedzi, uczestnicy wcielali się w role nie prezentują własnych poglądów, ale przedstawiają punkt widzenia poszczególnych grup społecznych. W trakcie dyskusji pojawiały się konkretne argumenty i propozycje rozwiązania problemu.

Widzowie (klasy III i IV) przysłuchując się ożywionej dyskusji podejmowali decyzje, czy warto walczyć o czyste powietrze i włączać się w działania „antysmogowe”. Na co dzień uczniowie Zespołu Szkół  im. św. Jana Kantego w Liszkach mogą monitorować jakość powietrza dzięki czujnikowi zamontowanemu na szkole. Wyniki pomiarów są też prezentowane na specjalnej tablicy, która dzięki symbolice graficznej jest prosta do odczytania nawet dla najmłodszych uczniów.

[easy_image_gallery gallery=”345″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).