Ekodoradcy na spotkaniach wiejskich!

IMG 20191014 182452 (002)

Praca ekodoradcy w Gminie Skawina to nie tylko edukacja ekologicza w przedszkolach i szkołach. Przekazują oni również informacje dot. walki ze smogiem m. in. na spotkaniach sołeckich. 11 października pojawili się w Jaśkowicach, 14 października w Pozowicach a 16 października w Rzozowie.
 

Dzięki uprzejmości sołtysów ekodoradca zabiera głos na początku spotkania. Mówi o uchwale antysmogowej dla Małopolski, a także o programach pomocowych dostępnych w Gminie Skawina.

Skawina jako pierwsza w Polsce podjęła się realizacji programu STOP SMOG. Do czerwca 2022 roku termomodernizacji zostanie poddane 300 budynków jednorodzinnych. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w wysokości ponad 11 milionów złotych. Program skierowany jest do najuboższych mieszkańców Gminy Skawina. Dzięki dociepleniu budynku, ciepło nie będzie uciekało na zewnątrz. Pozwoli to także zapobiec wzrostowi rachunków za ogrzewanie po wymianie źródła ciepła.

Przez cały czas w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie można składać wnioski na wymianę kotła. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 7 500 zł w przypadku kotła gazowego kondensacyjnego, a w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – 13 000 zł . W tym roku nie ma możliwości dofinansowania wymiany starego kotła na nowy kocioł na ekogroszek w standardzie „ekoprojektu”. Aby uzyskać dofinansowanie wystarczy zgłosić się do Wydziału Ochrony Powietrza z wymaganymi dokumentami. Od przyszłego roku decyzję o przyznaniu dotacji będzie można otrzymać od razu, jeżeli spełniło się wymogi formalne.

Oprócz tego przez cały czas przyjmujemy wnioski na odnawialne źródła energii, czyli solary, fotowoltaikę, kotły na biomasę i pompy ciepła.

W zeszłym roku ekodoradca spotkał się z 861 mieszkańcami podczas 26 spotkań.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).