„Wymień odpad na sadzonkę” na PSZOKu w Skawinie

DSC 0212(1)

Prawie 400 osób i ponad  1400 kg odpadów. Co to za liczby? To tegoroczna akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę”, która odbyła się 28 września na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie. Przeprowadziliśmy ją z sukcesem przy pięknej jesiennej pogodzie. Zapraszamy na krótką relację.

plakat-A3-sadzonka2019

W ramach akcji edukacyjnej, za przyniesione w tym dniu odpady takie jak: opakowania szklane, makulaturę, butelki PET, puszki aluminiowe, zużyte baterie, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, mieszkańcy gminy Skawina otrzymywali sadzonki drzew owocowych (morele, śliwy, grusze, jabłonie, wiśnie, wiśnio-czereśnie), krzewów (tuje, wrzosy i hortensje) oraz rośliny oczyszczające powietrze (Palma Areca, Palma Chamaedorea, Sansevieria) . Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odwiedziło prawie 400 osób, a pierwsze z nich ustawiły się już o godz. 8.20. Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że specjalnie przygotowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szybko się zapełniały, a po prawie 2, 5 godzinach skończyły się drzewa i krzewy. Zostały rośliny oczyszczające powietrze, które pojawiły się po raz pierwszy w tym roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Łącznie udało się zebrać 1440 kg odpadów:

  • 500 kg makulatury
  • 120 kg butelek PET
  • 20 kg puszek aluminiowych
  • 120 kg lodówek
  • 100 kg zużytych baterii
  • 140 kg zużytego sprzętu RTV
  • 440 kg zużytego sprzętu AGD

Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie” oraz promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec może również samodzielnie dostarczyć zebrane selektywnie odpady.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w akcji i zapraszamy ponownie już 19 października tego roku!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).