Chodź z nami!

DSC 0176

W dniu 21.09.2019 r. w Gminie Świątniki Górne odbyło się wydarzenie o charakterze ekologicznym pn. „Chodź z nami” – poświęcone ekologii oraz zrównoważonemu transportowi, które miało miejsce na terenie Parkingu „Park & Ride” przy Urzędzie Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych ul. Bruchnalskiego 36.

Na uczestników czekały 3 strefy:

Strefa EKO
– Pokaz ekologicznych kotłów – mieszkańcy mogli dowiedzieć się jakich urządzeń grzewczych można używać zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla woj. małopolskiego,
– Stoisko Ekodoradcy gdzie można było skorzystać z doradztwa nt. wymiany urządzeń grzewczych i OZE,
– Roślinka za zakrętki – za zakrętki można było otrzymać roślinkę antysmogową.

Strefa ZDROWIA
– Kurs pierwszej pomocy – Maltańska Służba Medyczna uczyła jak ratować życie,
– Spirobus – uczestnicy spotkania sprawdzili stan swoich płuc i wykonali bezpłatne badanie spirometryczne.

Strefa TRANSPORTU
– Miasteczko ruchu rowerowego – dzieci pod okiem policjanta uczyły się bezpiecznej jazdy na rowerze,
– Serwis rowerowy – rowerzyści skorzystali z drobnych napraw i doradztwa związanego ze sposobem użytkowania rowerów,
– Blender Bike – uczestnicy przygotowywali pyszne i zdrowe koktajle za pomocą siły własnych mięśni.

Na uczestników wydarzenia, którzy przyjechali ekologicznym środkiem transportu czekały gadżety rowerowe!

Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.


Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).