Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Zielony Tydzień w Gminie Świątniki Górne

Podróż Kafelek Zdjęcie Kolaż(1) jpeg

W ramach ETZT 2020, od 16 do 22 września 2020 r., w Gminie Świątniki Górne skupiono się na działaniach, promujących ekologiczne formy mobilności. Promowano środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Włączając się w obchody ETZT 2020 dzieci z Przedszkoli Samorządowych z Gminy Świątniki Górne wykonały prace plastyczne pn. „Ekologiczny transport”, opublikowane w galerii internetowej. Przedszkolaki dostały odblaski i omówiono z nimi podstawowe zasady ruchu drogowego w ramach promowania bezpiecznego ruchu pieszych. 22 września w „Dniu bez samochodu” można było bezpłatnie podróżować liniami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.  Mieszkańcy zachęcani byli do zostawienia samochodów w domu i skorzystania z ekologicznych form transportu.

Podczas trwającego Green Week 2020 od 21 do 27 września 2020 r., mieszkańcy, którzy przybyli do Urzędu, uzyskali poradę Ekodoradcy. Porady dotyczyły m.in. w kwestii dofinansowań na „zielone” inwestycje dla domu. Mieszkańcy otrzymywali ekologiczne gadżety m.in. torby wielokrotnego użytku, bidony, pokrowce na rower. Celem było podkreślenie, że każdy wybór, nawet ten najbardziej prosty i codzienny ma znaczenie dla natury. Tym samym zachęcano odbiorców do ekologicznych nawyków i bycia eko na co dzień. Ekodoradca zwracał uwagę na istotne kwestie, które dzieją się codziennie, takie jak: segregacja śmieci czy ochrona powietrza. Sugerował, że podróżując warto wybrać rower lub spacer, a jadąc na zakupy, torbę wielokrotnego użytku zamiast jednorazówki.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).