Świątniki Górne w trosce o lepszą jakość powietrza

Projekt bez tytułu (25)

„Powietrze nie ma granic i ich nie zna, stąd troska o jego jak najlepszą jakość, która powinna być rozpowszechniona nie tylko w Małopolsce.  Szczególnie cieszy mnie jako włodarza gminy Świątniki Górne fakt, iż dzięki pracy Ekodoradcy temat ochrony powietrza zyskał nowe, większe niż dawniej znaczenie” – burmistrz Małgorzata Duży.

„Biorąc pod uwagę to, że kluczowe w dbaniu o środowisko jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, w II fazie projektu „LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze” kładliśmy duży nacisk na edukację różnych grup wiekowych”ekodoradca Aleksandra Piegza.

Stoisko podczas święta miasta i gminy

10 czerwca 2018 r. podczas obchodów Święta Miasta mieszkańcy odwiedzili stoisko, w ramach którego prowadzona była kampania edukacyjna dotycząca jakości powietrza i niskiej emisji. Odwiedzający mogli porozmawiać z ekodoradcą o możliwości dofinansowania wymiany starego, nieekologicznego źródła ciepła oraz wymiany na nowe, niskoemisyjne, które są dofinansowane z funduszy unijnych. Poruszano również kwestię oszczędności zasobów naturalnych i poprawy efektywności energetycznej. Osoby zainteresowane tą tematyką otrzymywały na stoisku ekologiczne gadżety. Podczas wydarzenia odbyły się pokazy antysmogowe dla rodzin. Aktywności te w atrakcyjny sposób poszerzały wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na środowisko i zdrowie. Dzięki pokazom zwiększyła się świadomość ekologiczna uczestników i ich zainteresowanie wymianą kotłów na bardziej ekologiczne.

“Świadomy senior”– spotkanie dla seniorów organizowane w ramach „GREEN WEEK 2019”

W dniu 14 maja 2019 r. w ramach Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej w Klubie Senior w miejscowości Ochojno odbyło się spotkanie pt. “Świadomy Senior”. Spotkanie dotyczyło uchwały antysmogowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o projektach wymiany kotłów realizowanych na terenie Gminy oraz obowiązujących przepisach dotyczących ochrony powietrza. W części warsztatowej Ekodoradca zaprezentował wilgotnościomierz, który służy do pomiaru wilgotności drewna oraz czujnik jakości powietrza, dzięki któremu możemy monitorować poziom zanieczyszczeń w naszym otoczeniu. Seniorzy to ważna grupa docelowa, którą warto informować o obowiązujących regulacjach prawnych oraz „nowinkach” z tematyki ekologicznej.

Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał pakiet informacji o zanieczyszczeniach powietrza oraz ekologiczną torbę. To symboliczna zachęta do wspólnego dbania o środowisko. Korzystanie z toreb wielokrotnego użytku przypomina, że cykl życia tzw. „foliówek” jest niezwykle krótki.

“Chodź z nami”– wydarzenie ekologiczne w ramach europejskiego tygodnia zrównoważonego transportu

W dniu 21 września 2019 r. w Gminie Świątniki Górne odbyło się wydarzenie o charakterze ekologicznym pn. “Chodź z nami”– poświęcone ekologii oraz zrównoważonemu transportowi. Miało ono miejsce na terenie Parkingu „Park & Ride”.

Na uczestników czekały 3 strefy:

Strefa EKO: Pokaz ekologicznych kotłów – mieszkańcy mogli dowiedzieć się jakich urządzeń grzewczych można używać zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla woj. Małopolskiego. Stoisko Ekodoradcy gdzie można było skorzystać z doradztwa nt. wymiany urządzeń grzewczych i OZE. Roślinka za zakrętki – za zakrętki można było otrzymać roślinkę antysmogową.

Strefa ZDROWIA: Kurs pierwszej pomocy – Maltańska Służba Medyczna uczyła jak ratować życie. Spirobus – uczestnicy spotkania sprawdzili stan swoich płuc i wykonali bezpłatne badanie spirometryczne.

Strefa TRANSPORTU: Miasteczko ruchu rowerowego – dzieci pod okiem policjanta uczyły się bezpiecznej jazdy na rowerze. Serwis rowerowy – rowerzyści skorzystali z drobnych napraw i doradztwa związanego ze sposobem użytkowania rowerów. Blender Bike – uczestnicy przygotowywali pyszne i zdrowe koktajle za pomocą siły własnych mięśni.

Spotkania, konkursy w przedszkolach i szkołach

Ekodoradca podczas II fazy projektu przeprowadził spotkania z dziećmi w Przedszkolach Samorządowych w Świątnikach Górnych z zakresu ochrony powietrza i segregacji odpadów. Przedszkolaki dowiedziały się czym jest powietrze, skąd biorą się zanieczyszczenia oraz co można robić, żeby powietrze którym oddychamy było czystsze. Dzieci codziennie sprawdzają stan powietrza na specjalnie dedykowanej dla nich tablicy, która za pomocą emotikonek przedstawia aktualną jakość powietrza.

„Eko-zabawka, czyli coś z niczego”

W dniach 7-21 maja 2018 r. odbył się konkurs pn. „ EKO-ZABAWKA”, czyli coś z niczego. Prace były wynikiem wspólnego działania dzieci z rodzicami, a rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas pikniku ekologicznego organizowanego z Przedszkolem Samorządowym w Świątnikach Górnych. Konkurs realizowany był w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW pn. „Przedszkolaki z Gminy Świątniki Górne mają zielone pojęcie”. Cele konkursu to propagowanie wśród przedszkolaków i ich rodzin zagadnień ekologicznych oraz zwrócenie uwagi na problem ochrony środowiska naturalnego.

Obchody Polskiego Zielonego Tygodnia

21 maja 2018 r. w ramach obchodów Polskiego Zielonego Tygodnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Świątnikach Górnych ekodoradca spotkał się z gimnazjalistami. Odbyły się 2 spotkania, których celem była rozmowa o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. W lekcjach uczestniczyło około 80 uczniów klas 2 i 3 gimnazjum. Efektem jednego ze spotkań było powstanie antysmogowych haseł, które zostaną wykorzystane w najbliższym sezonie grzewczym jako apel do mieszkańców. Oto kilka z nich: „Smog to dla zdrowia szok!”, „Nie pal śmieci, bo niszczysz zdrowie dzieci!”, „Jedź na rowerze w zdrowej atmosferze!”, „Ratuj siebie, dbaj o ziemię!”, „Gdy powietrze czyste jest, lepiej czujesz się!”, „Ogranicz jazdę samochodem, każdy chce się cieszyć zdrowiem!”, „Smog gorszy niż smok!”, „Dusisz siebie, dusisz wszystkich!”, „Wybieram życie w zdrowiu, a nie nałóg od smogu!”.

Dzień czystego powietrza

14 listopada 2019 r. w związku z Dniem Czystego Powietrza miały miejsce spotkania w Przedszkolach Samorządowych na terenie Gminy Świątniki Górne. Wkrótce dzisiejsze przedszkolaki staną przed problemem złego stanu środowiska, jaki pozostawili im ich rodzice. W codziennym życiu będą podejmować decyzje jak dbać o powietrze. Przyczynią się do jego dalszej degradacji albo odwrócą ten niszczący proces. Ekodoradca przeprowadził 7 spotkań edukacyjnych w rożnych grupach wiekowych. Dzieci aktywnie brały udział w ćwiczeniach oraz odpowiadały na zadawane pytania. Podsumowaniem spotkania stał się film informacyjny, którego bohaterami były również dzieci. Opublikowano go na portalu społecznościowym, aby edukować starsze pokolenia mieszkańców. Dzieciom zaś pokazać, że są elementem natury, której należy się szacunek i ochrona oraz że warto by wiedzieli o tym również dorośli.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Świątniki Górne:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).