Zobacz czym oddychasz w Świątnikach Górnych

20210319 105006

W dniach od 8 marca do 22 marca 2021 r. na płycie Park &Ride w Świątnikach Górnych umieszczona była instalacja przedstawiająca model płuc, które miały za zadanie zobrazować mieszkańcom Gminy co znajduje się w powietrzu, którym oddychają.

W ramach akcji „Zobacz czym oddychasz. Zmień to” kolejny raz zwrócono uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza. Instalacja z modelem płuc ludzkich przez dwa tygodnie wystawiona była na wpływ różnych zanieczyszczeń (m.in. pyłu PM 10 i  PM2,5), które osiadały na tkaninie tak jak z czasem w naszym organizmie, powodując poważne zagrożenia dla zdrowia. Smog to niewidzialny wróg, a dzięki takim instalacjom w łatwy sposób możemy zobaczyć czym tak naprawdę oddychamy. Tak jak się można było spodziewać z dnia na dzień płuca stawały się coraz ciemniejsze. Szary kolor wskazuje, że musi zostać podjętych jeszcze wiele działań w kwestii poprawy jakości powietrza.

Instalacja stała się powodem przeprowadzenia przez ekodoradców kilku akcji edukacyjnych. Z uczniami klas 3 Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych rozmawiano w plenerze na temat zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie dzieciaki wykazały się ogromną wiedzą i otrzymały za to rośliny antysmogowe.  Dodatkowo 15 marca 2021 ekodoradcy udzielali porad odnośnie możliwość uzyskania dotacji do wymiany kotłów, termomodernizacji i montażu odnawialnych źródeł energii. Każdy z mieszkańców, który skorzystał z doradztwa ekodoradców i uzupełnił ankietę inwentaryzacyjną również otrzymywał roślinkę oczyszczającą powietrze.

Edukacja ekologiczna to jedno z główny działań projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze. Działania wpływające na świadomość ekologiczną powinny być nieustannie prowadzone i kierowane do różnych grup wiekowych, ponieważ płyną z nich niepodważalne korzyści. Dlatego edukacji nigdy dosyć!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).