Ekologiczny transport – warto czy nie?

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to doskonały czas, by zastanowić się nad formami przemieszczania się, z których korzystamy na co dzień. Czy wybieramy to, co nam służy? To, co najbardziej ekonomiczne i ekologiczne? W Limanowej odbyła się na ten temat debata oxfordzka.

Warsztaty poprowadzone przez ekodoradcę z Miasta Limanowa w ramach europejskiego MOBILITY WEEK  nie były zwykłymi zajęciami. Pięcioklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Limanowej walczyli na argumenty podczas debaty oxfordzkiej. Teza była prosta: TRANSPORT EKOLOGICZNY JEST POTRZEBNY. Sztuką okazał się odpowiedni dobór argumentów. Naprzeciwko siebie stanęły dwie grupy: pierwsza musiała udowodnić, że teza jest prawdziwa, natomiast druga musiała znaleźć mocne argumenty na to, że jest wręcz przeciwnie. Dyskusja była bardzo dynamiczna, ale to twierdzenia strony proekologicznej zyskały poklask zarówno Jury jak i uczestników debaty. W efekcie oponenci, którzy twierdzili, że transport ekologiczny jest zbędny – zmienili zdanie. Jazda rowerem do szkoły i pracy to przecież nie tylko dbałość o zdrowie, kondycję i ekologie, ale to również spore oszczędności.

W dalszej części zajęć każdy mógł puścić wodze wyobraźni i wykazać się kreatywnością. Według uczniów, pojazdy przyszłości to nie tylko te zasilane energią słoneczną. Wizjonerskie projekty uwzględniały pozyskiwanie paliwa nawet z odpadów! To znak, że myśl technologiczna młodego pokolenia podąża za obronioną podczas debaty tezą.

Europejski Tydzień Mobilności czyli European Mobility Week

European Mobility Week ma na celu propagowanie zrównoważonego transportu i odbywa się co roku w dniach 16-22 września. Kampania, zainicjowana w 2002 roku przez Komisję Europejską, promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy oraz transport multimodalny. Wszystko po to, by poprawić sytuację transportową, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz jakość powietrza w miastach i gminach. Kulminacyjnym punktem jest organizowany 22 września „Dzień bez samochodu”.

[easy_image_gallery gallery=”430″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).