„Jeżeli nie zaczniemy od samych siebie, to nie ma kroku do przodu” – projekt LIFE w Gminie Limanowa

limanowa nakładka 2

Miasto Limanowa uczestniczy w realizacji projektu LIFE od końca 2016 roku. Co roku realizowane są liczne wydarzenia i działania związane z wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce. Przedsięwzięcia dotyczą głównie doradztwa dla mieszkańców, organizacji licznych warsztatów, spotkań i konkursów w szkołach. Są to także spotkania z mieszkańcami czy lokalnymi liderami, spektakle tematyczne i inne wydarzenia plenerowe koordynowane przez zatrudnionego w ramach projektu ekodoradcę.

W II fazie miała miejsce realizacja nowych zadań. Jednym z nich było rozpoczęcie kontroli palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej. Dzięki wsparciu projektu, miasto podpisało umowę z akredytowanym laboratorium i mogło korzystać z ekspertyz – pobranych podczas kontroli – próbek popiołów. Pracownicy zostali przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Wykonano ponad 100 kontroli kotłowni, a także zinwentaryzowano ponad 1500 budynków pod kątem stosowanego ogrzewania.

Program Life umożliwił sfinansowanie innych ważnych wydatków na rzecz poprawy powietrza w mieście Limanowa np. zakup kamery termowizyjnej czy wilgotnościomierza. Zainstalowano sieć sensorów mierzących jakość powietrza, która liczy 10 czujników. Zlokalizowane są one głównie na obiektach użyteczności publicznej, w tym w szkołach. Dzięki temu mieszkańcy mogą codziennie sprawdzać wyniki pomiarów na stronach internetowych, czy też aplikacjach na urządzeniach mobilnych.

Gmina Limanowa: II faza projektu LIFE w 2018 roku

 • 24 kwietnia 2018 – Cykl spektakli ekologicznych „Smogo-Smok” w szkołach podstawowych
 • 26 maja 2018 – Piknik Ekologiczny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Limanowej
 • Coroczne konkursy min. z cyklu „Łapiemy Smogo-Smoka w Limanowej”, „List do sąsiada”, „Zabawka z recyklingu”, „I ty zostań Ambasadorem Czystego Powietrza”
 • 12 października 2018 – Przekazanie oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych
 • 2 września 2018 – Wydarzenie plenerowe „Life wśród smaków Beskidu”
 • 16-22 września 2018 – Liczne warsztaty szkolne podczas mobility week
 • Październik 2018  – Akcje w ramach edukacji ekologicznej organizowane przy współudziale placówek oświatowych tj. wystawy, występy artystyczne, warsztaty, przemarsz przez ścisłe centrum miasta z transparentami, zakopywanie kapsuły czasu, sadzenie drzew, fotobudki itp.
 • 25 października 2018 – Ekspozycja mobilna odnawialnych źródeł energii, systemów energooszczędnych w budownictwie i oświetleniu na pokładzie „Autobusu energetycznego” przy udziale eksperta Krajowej Agencji Poszanowania Energii i ekspertów firmy Rockwool.
 • Liczne spotkania informacyjne dla mieszkańców o możliwościach pozyskania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych, instalacje OZE i termomodernizacje budynków  przy udziale ekspertów min.KAPE
 • Spoty radiowe w radio Kraków i Radio RDN Nowy Sącz

Wydarzenia zorganizowane w ramach realizacji II fazy projektu LIFE w 2019 roku

 • 24 kwietnia 2019r – Porządkowanie terenów zieleni miejskiej i happeningi ulicami miasta w ramach obchodów Dni Ziemi
 • 1 czerwca 2019 – Ekopiknik rodzinny przy Przedszkolu Miejskim nr 1
 • 3 czerwca 2019 – montaż sieci 10 czujników-sensorów jakości powietrza min. w placówkach oświatowych
 • Czerwiec 2019 – Rozpoczęcie kontroli kotłowni i bezpośredniej inwentaryzacji źródeł ogrzewania przy udziale ekodoradcy i Straży Miejskiej
 • Punkt informacyjny ekodoradcy podczas corocznych obchodów „Dni Limanowej” przy udziale ekspertów z dziedziny OZE  lub ekspertów technik grzewczych
 • Spotkania z lokalnymi liderami, przedsiębiorcami, radnymi, proboszczem parafii, nauczycielami, dyrektorami placówek oświatowych oraz lekarzami
 • Dystrybucje zestawów energooszczędnościowych i wizyty w gospodarstwach dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Dotychczasowe działania znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności. Do działań realizowanych przez Miasto w ramach projektu LIFE coraz chętniej angażują się szkoły i inne podmioty społeczne.

 Z-ca Burmistrza Wacław Zoń :

„Działalność Ekodoradcy w tej materii jest bardzo ważna, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, by ludzie zrozumieli, że smog zabija powoli. My nie zauważamy tego, że to nam szkodzi. Mieszkańcy domostwa po wrzuceniu plastiku do pieca, nie chorują na drugi dzień. Dlatego problem jest lekceważony. On się nawarstwia i jest coraz gorzej. Trzeba się zastanowić poważnie, co robimy dla siebie, dla swoich dzieci i  wnuków”

Ewa Mól, Ekodoradczyni z Urzędu Miasta Limanowa, na temat działalności ekodoradców:

„Jeżeli nie zaczniemy od samych siebie, to nie ma kroku do przodu

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Miejskiej Limanowa:

limanowa infografika

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).