LIFE pośród smaków Beskidu

Święto chleba i spotkanie z folklorem w Limanowej

Drugiego września w Limanowej obchodzono dwa tradycyjne już dla lokalnej społeczności święta: Święto Chleba i Letnie Spotkania z Folklorem. Nie mogło zabraknąć na nich również Ekodoradcy.

Stoisko limanowskiej ekodoradczyni, było jak zwykle oblegane przez najmłodszych. Rebusy, pytania, mega puzzle i kolorowanki to szansa na naukę przez zabawę oraz możliwość rywalizacji o drobne upominki. Całe rodziny włączyły się w zabawy uczące, że powietrze to dobro nas wszystkich, o które każdy powinien dbać. Rodzice pomagali dzieciom, a starsze rodzeństwo młodszym braciom i siostrom. Wszyscy nie tylko świetnie się bawili, ale przede wszystkim mieli możliwość nauczenia się czegoś nowego. Niejednokrotnie dorośli potrzebowali pomocy w rozwiązaniu zadań nt. ochrony powietrza. Okazało się, że nieocenioną pomoc przynieśli najmłodsi, którzy odbyli już lekcje o smogu w szkole. Wspólnie z Ekodoradcą każda chętna osoba miała możliwość dowiedzieć się między innymi: co to jest smog, jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza i o co właściwie chodzi z uchwałą antysmogową.

Wśród folklorystycznej muzyki i tańców, obok stoisk z beskidzkimi smakołykami, stoisko LIFE przyciągało kolorem. Ochrona powietrza wygrała z pajdą chleba ze smalcem i rękodziełem.

[easy_image_gallery gallery=”101″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).