Limanowa – oczyszczacze już w przedszkolach

Problemu jakości powietrza nie da rozwiązać się w ciągu jednego roku. To mozolna praca wielu ludzi, w tym samorządu województwa małopolskiego, której celem jest m.in. zmiana świadomości społecznej, a co za tym idzie – postaw, które najłatwiej kształtować w młodym wieku.

Dzieci są w grupie osób najbardziej narażonych na zanieczyszczone powietrze, dlatego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego przez Unię Europejska, zdecydowano się na zakup oczyszczaczy powietrza. W dniach 10 -12 października w Limanowej odbyły się akcje edukacyjne, przy okazji których przedszkolaki otrzymały urządzenia filtrujące powietrze. Łącznie  zaangażowanych w nie było ok 370 osób.

Aktywne warsztaty

Dzieci pod opieką wychowawców przygotowały występy artystyczne oraz przeprowadziły ciekawe doświadczenia ukazujące właściwości fizyczne powietrza. Uczestnicy złożyli również swoje podpisy pod tekstem ślubowania na „Ambasadora  Czystego Powietrza”. Swoje zaprzysiężenia dzieci zaplombowały w kapsułach czasu. Miejmy nadzieję, że za kilkadziesiąt lat, problem smogu będzie znajdował się jedynie w podręcznikach historii. W ramach akcji zasadzono także symboliczne drzewko LIFE.

Rodzice także włączyli się w przygotowanie akcji edukacyjnej. Razem z dziećmi stworzyli prace plastyczne, które następnie zostały wystawione publiczne. Wydarzenie poruszyło całym miastem! Barwne korowody dziecięce z balonami i olbrzymimi transparentami śpiewająco wkroczyły na ulice miasta. Na płycie limanowskiego rynku wykrzyczały prośbę o „SOS dla Ziemi „. Słoneczna jesienna aura sprawiła ,że zasięg kampanii dotarł do szerokiej rzeszy odbiorców.

[easy_image_gallery gallery=”682″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).