Niezła sztuka dla dzieciaków, czyli Eko-spektakl w Limanowej

W Mieście Limanowa w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowano spektakl teatralny dla ok. 500 przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Spektakl o charakterze edukacyjnym dotyczył ochrony powietrza. Dzieci dowiedziały się między innymi czym skutkuje palenie śmieci oraz co należy robić, by dbać o jakość powietrza w swoim otoczeniu. Dzieci czynnie uczestniczyły w spektaklu poznając elementarne zasady ochrony przyrody i pracy w grupie. Obchody Dnia Ziemi to jednak nie tylko spektakl dla najmłodszych. Z tej okazji uczniowie przygotowali gazetki szkolne dot. ochrony środowiska, a nauczyciele mieli okazję wykorzystać  na lekcjach broszury udostępnione przez Ekodoradcę w zakresie jakości powietrza. Przy okazji przedstawienia teatralnego, Ekodoradczyni Miasta Limanowa przedstawiła dzieciom problem jakości powietrza oraz założenia projektu LIFE.

Spektakl zorganizowano dla uczniów:

  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 im.Marii Konopnickiej
  • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 
  • Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 im. Ks. Płk. Józefa Jońca                                                                                                                                                                                                                                       

Ekodoradczyni rozdystrybuowała ok. 500 broszur informacyjnych w zakresje jakości powietrza dla  500 uczestników wydarzenia.

By być na bieżąco z działaniami Ekodoradczyni, zapraszamy na Facebook’owy profil „Limanowa w zdrowej atmosferze”: https://www.facebook.com/limanowawzdrowejatmosferze/

[easy_image_gallery gallery=”303″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).