Podsumowanie projektu LIFE – Limanowa 2019

18 02 2020

Miasto Limanowa uczestniczy w realizacji projektu LIFE od końca 2016 roku. Corocznie realizowane są liczne wydarzenia i działania związane z wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce.

W roku 2019 miała miejsce realizacja nowych zadań. Jednym z nich było rozpoczęcie kontroli palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej. Dzięki wsparciu projektu, Miasto podpisało umowę z akredytowanym laboratorium i mogło korzystać z ekspertyz – pobranych podczas kontroli – próbek popiołów. Pracownicy zostali przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt.

Miasto umożliwiło sfinansowanie innych ważnych wydatków na rzecz poprawy powietrza np. zakup kamery termowizyjnej czy wilgotnościomierza. Zainstalowano sieć sensorów mierzących jakość powietrza w mieście, która liczy 10 czujników. Zlokalizowane są one głównie na obiektach użyteczności publicznej, w tym w szkołach. Dzięki czemu mieszkańcy mogą codziennie sprawdzać wyniki pomiarów na stronach internetowych, czy też aplikacjach.

Podsumowując liczne działania w roku 2019, można wymienić:
  • 93 kontrole kotłowni,
  • 11 wykonanych termowizji,
  • ponad 1500 zinwentaryzowanych budynków pod kątem stosowanego ogrzewania,
  • ponad 20 wizyt w gospodarstwach dotkniętych ubóstwem energetycznym.

To również liczne warsztaty, spotkania i konkursy w szkołach, a także spotkania z mieszkańcami czy lokalnymi liderami, spektakle tematyczne i inne wydarzenia plenerowe. Łącznie ok. 38 wydarzeń w roku przy udziale niemalże 3 tys. osób. Przygotowano i rozdystrybuowano ok. 5000 broszur i innych materiałów informacyjnych.

Ekodoradca udzielił łącznie ponad 1200 porad odnośnie obowiązującej uchwały antysmogowej i informacji na temat dostępnych dotacji na prace termomodernizacyjne. W mediach pojawiło się ponad 200 artykułów, spotów i postów tematycznych.

Dotychczasowe działania znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności. Do działań realizowanych przez Miasto w ramach projektu LIFE coraz chętniej angażują się szkoły i inne podmioty społeczne. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za współpracę.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).