Gmina Miechów w drodze po czyste powietrze

Miechów

W trakcie realizacji II fazy projektu LIFE w Gminie Miechów organizowany był szereg akcji edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Wydarzenia były kierowane do różnych grup wiekowych. Oprócz wydarzeń plenerowych, organizowano również zajęcia w szkołach, przedszkolach oraz konkursy, których tematyką było czyste powietrze. Podczas II fazy udało się m.in. zorganizować:  

Dzień Ziemi 2018

Na rynku głównym w Miechowie 22 kwietnia 2018 roku utworzono stoisko Ekodoradcy z okazji obchodów Dnia Ziemi. Podczas wydarzenia mieszkańcy oddawali zużyte baterie, dzięki czemu łącznie zebrano ich ok. 6 kg. Najmłodsi mieszkańcy Miechowa i okolic uczestniczyli w warsztatach plastycznych o tematyce ekologicznej i pogadankach z gminnym Ekodoradcą w zakresie ochrony jakości powietrza. Podczas warsztatów dzieci korzystały z kart pracy przygotowanych przez Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego LIFE. Udzielano również porad mieszkańcom o możliwości uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii (OZE) oraz na temat pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW na działania termomodernizacyjne budynków prywatnych.

Dni Miechowa 2018

Podczas obchodów Dnia Miechowa 16 czerwca 2018 roku zorganizowano II Miechowski Ekopiknik. Na scenie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne i wokalne w tematyce ochrony środowiska. Dodatkowo mieszkańcy Gminy mogli poznać ofertę firm, które zaprezentowały urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz nowoczesne kotły. W trakcie wydarzenia pracownicy UGiM wraz Ekodoradcą Gminy Miechów udzielali informacji o projektach realizowanych oraz planowanych do realizacji w zakresie ochrony środowiska. Na scenie został przeprowadzony quiz o tematyce ochrony powietrza. Uczestnicy otrzymali w nagrodę za poprawne odpowiedzi zestawy oszczędnościowe. Dodatkowo w trakcie Miechowskiego Ekopikniku na stoisku MPGO mieszkańcy mogli oddawać elektrośmieci, w zamian za które otrzymali od Urzędu Gminy i Miasta sadzonkę drzewka lub krzewu. Wydarzenie to było okazją do wręczenia nagród dzieciom biorącym udział w konkursie o tematyce ekologicznej.

Spektakl teatralny marzec 2019 – „SmoG Wawelski”

W marcu 2019 roku w Miechowskim Kinie „Gryf” przygotowano przedstawienie teatralne „SmoG Wawelski” dla wszystkich uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu gminy Miechów. Tematyka programu artystycznego była związana z problemem zanieczyszczenia powietrza oraz segregacją odpadów. Wydarzenie teatralne spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów III klas oraz ich wychowawców. Poprzez zabawę, dzieci dowiedziały się jak ważna w naszym życiu jest segregacja odpadów, pozwalająca by żyło nam się lepiej.

Green Week w Gminie Miechów 2019

19 maja 2019 roku podczas obchodów Dnia Storczyka w Kalinie Małej zorganizowano Green Week. Mieszkańcy Gminy brali udział w konkursach organizowanych przez pracowników UGiM oraz Ekodoradcę. W zamian za poprawnie  udzielone odpowiedzi podczas konkursu otrzymywali gadżety zakupione w ramach projektu LIFE oraz sadzonki drzewek. Wydarzenie miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz pokazanie jak ważne jest sadzenie roślin, żeby dbać o czyste powietrze. Dodatkowo na Gminnym stoisku mogli otrzymać ulotki oraz broszury, które nawiązywały do dbania o jakość powietrza.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Miechów:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).