II Miechowski Ekopiknik w Gminie Miechów

II Miechowski Ekopiknik w Gminie Miechów

16 czerwca 2018 roku podczas Dni Miechowa po raz drugi odbył się Miechowski Ekopiknik zorganizowany w ramach projektu LIFE.

Podczas pikniku mieszkańcy Gminy Miechów mogli poznać ofertę firm, które zaprezentowały urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz nowoczesne kotły. Wręczone zostały również nagrody dla laureatów czterech konkursów organizowanych w ramach projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Uczestnikom wszystkich konkursów, autorom nagrodzonych prac, uczniom i ich opiekunom – serdecznie gratulujemy.

Konkurs na spot lub teledysk o tematyce ekologicznej w kategorii przedszkola

I miejsce – Maja Midro, Julia Olesińska, Lena Jakubas

II miejsce –  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Miechowie

Konkurs na spot lub teledysk o tematyce ekologicznej w kategorii 0-III

I miejsce – Igor Gaździk

Konkurs na wiersz ekologiczny w kategorii IV-VII

I miejsce – Zuzanna Bożek

II miejsce – Kinga Glanowska

III miejsce –  Martyna Zębala

Konkurs pn. „Zabawka albo model – recykling jest modny”

I miejsce – Gabriela Zięba

II miejsce – Patrycja Pałka

III miejsce –  Klaudia Sroga

Na scenie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności pod względem artystycznym i wokalnym w tematyce ochrony środowiska. Pracownicy UGiM wraz Ekodoradcą Gminy Miechów udzielali informacji o projektach realizowanych oraz planowanych do realizacji na naszym terenie w zakresie ochrony środowiska. Na scenie został przeprowadzony quiz o tematyce ochrony powietrza. Uczestnicy otrzymali w nagrodę za poprawne odpowiedzi zestawy oszczędnościowe.

Podczas Miechowskiego Ekopikniku na stoisku MPGO mieszkańcy mogli oddawać elektrośmieci, w zamian za które otrzymali od Urzędu Gminy i Miasta sadzonkę drzewka lub krzewu.

Wystawcy II Miechowskiego Ekopikniku: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ,Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Viessmann, MPBP Eugeniusz Poręba, Vaillant, Perfekt C.O., SAS, DREW-MET, HKS Lazar, Altereco, Kostrzewa, Klimosz.

W wydarzeniu wzięło udział około 400 osób.

Całe wydarzenie było współfinansowane w ramach programu LIFE Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA /LIFE14 IPE PL 021.

[easy_image_gallery gallery=”533″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).