Mszana Dolna – tu oddycha się lepiej!

mszanad

Gmina Mszana Dolna uczestniczy w realizacji projektu LIFE od końca 2016 roku. Podczas II fazy zrealizowano liczne wydarzenia i działania związane z promocją i wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce. Działania skierowano do rożnych grup wiekowych oraz społecznych. Wśród najciekawszych działań można wymienić:

Czujniki jakości powietrza

W roku 2019 miała miejsce realizacja nowych zadań. Jednym z nich było zamontowanie 6 czujników służących badaniu jakości powietrza. Urządzenia zamontowano na budynkach użyteczności publicznej, m.in. szkołach, co pozwoliło na stworzenie sieci monitoringu jakości powietrza w Gminie. Wyniki dostępne są na gminnej stronie internetowej.

Czarownica niska emisja

Mszana Dolna szczególnie zwróciła się w stronę dzieci, dla których wyreżyserowano spektakl pod nazwą: ”Czarownica niska emisja”. Ponadto zorganizowano zajęcia z przedszkolakami dotyczące walki z zanieczyszczeniem powietrza pod nazwą: „Smog czy smok”. W szkołach znajdujących się na terenie Gminy przeprowadzono badania spirometryczne dzieci w ramach projektu ZONE. Zorganizowano Ekopiknik podczas Zagórzańskiego lata, gdzie przedstawiano techniki grzewcze, przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży oraz inne atrakcje dotyczące wiedzy na temat poprawy jakości powietrza.  Spotkania z mieszkańcami, lokalnymi liderami, czy udzielone porady podnoszą świadomość mieszkańców gminy na temat ochrony powietrza, ale też dbania o środowisko naturalne. Łącznie w ciągu roku odbyło się 14 wydarzeń, w których udział wzięło blisko 3 tys. osób.

Kontrole palenisk domowych

Zostały rozpoczęte kontrole palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. W roku 2019 przeprowadzono 88 kontroli kotłowni. Ponadto zebrano ok. 166 ankiet wstępnych od mieszkańców, których celem był udział w projekcie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne piece na gaz, ekogroszek czy biomasę, które spełniają wymagania ekoprojektu. Rozpatrzono 337 wniosków i podpisano 41 umów z mieszkańcami na wymianę źródła ciepła.  

Ekodoradca udzielił łącznie ponad 4000 porad odnośnie obowiązującej uchwały antysmogowej i informacji na temat dostępnych dotacji na prace termomodernizacyjne. W mediach pojawiły się artykuły, spoty i posty tematyczne.

Do działań realizowanych przez Gminę w ramach projektu LIFE coraz chętniej angażują się szkoły i inne podmioty społeczne. Dotychczasowe działania znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności i będą realizowane w kolejnej fazie projektu Zintegrowanego LIFE. W III fazie projektu planujemy wykonać m. in. przeprowadzenie kontroli palenisk, przebadania próbek popiołu, wykonanie inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy, wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym

podsumowuje Bolesław Żaba – wójt gminy Mszana Dolna

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Mszana Dolna:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).