Ekodoradca w Gminie Chełmiec edukuje przedszkolaki

Ekodoradca Chełmiec

W dniach od 4.04.2018 r. do 12.04.2018 r. odbyły się  warsztaty  dla przedszkolaków z terenu Gminy Chełmiec, które miały na celu poprawę świadomości najmłodszych w zakresie wpływu jakości powietrza na zdrowie dzieci i dorosłych, oraz sposobów na poprawę stanu powietrza.

W warsztatach wzięło udział około 400 dzieci. Zakres zajęć był bardzo szeroki. Dzieci poznawały zarówno to czym jest powietrze, czym jest smog i kto go mierzy, jak wpływa na zdrowie dzieci i dorosłych, jak sobie radzić gdy występuje. Dzieci poznały także sposoby na poprawę aktualnej sytuacji powietrza. Po warsztatach przeprowadzonych przez ekodoradcę i opiekunów grup wiedzą już jak wyglądają nowoczesne sposoby ogrzewania domu, które paliwo jest najbardziej przyjazne dla środowiska. Zaprzyjaźniły się także z ekostonogą, z którą segregowały odpady. Dzieci wykonywały także karty pracy dotyczące porównania warunków klimatycznych i pogodowych zimą i latem. Po wykonaniu zadania bezbłędnie wskazywały czym charakteryzuje się lato a jakim klimatem zima.

W dalszej części warsztatów poznały także kłopoty bajkowych bohaterów Mani i Igora ze „Smogosmogiem”. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedziały się także którędy z budynku ucieka najwięcej ciepła i mogły zobaczyć jak wygląda ich klasa w świetle kamery termowizyjnej.

Kraina odnawialnych źródeł energii

Później przedszkolaki wybrały się w podróż do krainy odnawialnych źródeł energii. Poznały energię wody, wiatru i słońca. Ekodoradca przygotował słodkie upominki dla każdego zaangażowanego uczestnika warsztatów. Dzieci tworzyły słodkie obrazy odnawialnych źródeł energii. W ramach zajęć przedszkolaki wykonywały także  wiatroludki i rywalizowały który z nich będzie najszybszy. Tym samym przekonały się, że wiatr umożliwia pozyskanie dużej ilości energii. Poznały także robota solarnego, dzięki któremu zgłębiły zasady działania energii słonecznej.

Uwieńczeniem warsztatów było wręczenie dzieciom tablicy informacyjnej wskazującej  jakość powietrza. Dzięki niej dzieci wraz z opiekunem grupy będą mogły sprawdzić i informować innych o jakości powietrza danego dnia.

Dzieci pracowały wzorowo, co potwierdza załaczona fotorelacja. Każda grupa podeszła do tematu trochę inaczej, natomiast wszyscy w stu procentach kreatywnie.

Warsztaty odbyły się w:

– Szkole Podstawowej w Wielogłowych
– Szkole Podstawowej w Paszynie
– Szkole Podstawowej w Krasnem Potockiem
– Szkole Podstawowej z oddziałami specjalnymi w Chełmcu
– Szkole Podstawowej w Januszowej
– Szkole Podstawowej w Rdziostowie
– Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie
– Szkole Podstawowej w Paszynie
– Szkole Podstawowej w Librantowej
– Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych
– Szkole Podstawowej w Marcinkowicach
– Szkole Podstawowej w Piątkowej
– Szkole Podstawowej w Świniarsku

[easy_image_gallery gallery=”474″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).