Imieniny gminy Chełmiec z ekostrefą

Imieniny Gminy Chełmiec

Już od kilku lat podczas imprez organizowanych w Gminie Chełmiec tworzone są ekostrefy, których tematem jest ochrona powietrza i środowiska. Nie inaczej było podczas tegorocznych  „Imienin gminy Chełmiec”.

Konkursy dla młodszych i starszych

Do tej pory mieszkańcy mogli zobaczyć wystawy kotłów spełniających najwyższe standardy emisji, wziąć udział w quizach edukacyjnych i otrzymać rośliny oczyszczające powietrze. W tym roku zdobywali nagrody promujące aktywność na świeżym powietrzu. Warunkiem ich otrzymania było uzupełnienie karty konkursowej. W karcie tej dorosłe osoby wskazywały jak dbają o jakość powietrza w swojej okolicy, a równocześnie tworzyły hasła reklamowe zachęcające pozostałe osoby do podobnych zachowań. Najmłodsi goście ekostrefy korzystali z przygotowanych eko-animacji, a ich prace plastyczne i udział w różnorodnych konkurencjach był zawsze nagradzany. Dzieci  i młodzież zaprezentowały także swój talent wokalny i aktorski podczas konkursów „Od przedszkola do Opola na ekologiczną nutę” i ekokalambury.

W tym roku do akcji propagującej ochronę powietrza przystąpił także Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec. Na „Imieninach Gminy Chełmiec” wystąpił w koszulce z hasłem: ”Pamiętaj ekologu młody, że czyste powietrze to skarb przyrody”. Hasło stworzyły dzieci i młodzież, które brały udział w dotychczas realizowanych konkursach i bardzo dobrze odzwierciedla to, co działo się w chełmieckiej ekostrefie.

Ekodoradca o dofinansowaniach i oszczędności energii

Oprócz elementów animacyjnych, konkursów i nauki przez zabawę, dorośli mieszkańcy otrzymali także rzetelną wiedzę na temat m.in. sposobów oszczędzania energii, przyczyn i konsekwencji zdrowotnych funkcjonowania w zanieczyszczonym środowisku. Ponadto, ekodoradca zainteresowanym osobom przedstawiał informację o aktualnych programach umożliwiających dofinansowanie do wymiany kotłów i odnawialnych źródeł energii. Ekostrefa cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych mieszkańców i z pewnością Gmina Chełmiec podejmie ją również w przyszłości.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).