Konkurs „Nasz klimat” w gminie Chełmiec

20190402 134406

Staje się już tradycją, że w gminie Chełmiec cyklicznie organizowane są konkursy dotyczące ochrony powietrza i wpływu jakości otaczającego środowiska na jakość i komfort życia mieszkańców. Taka forma edukacji cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży, którzy mają szansę na rywalizację, przedstawienia swojej wiedzy i pomysłów, a także zdobycie atrakcyjnych nagród. Tym razem tematem konkursu było stworzenie komiksu o super bohaterach, którzy troszczą się o klimat w swoich lokalnych środowiskach, pomagając mieszkańcom wdrożyć dobre nawyki w codziennym życiu. Do 05.04.2019 r. wpłynęło 6 prac konkursowych stworzonych przez 18 uczestników. Ze względu na duże zaangażowanie uczestników jury konkursowe podjęło decyzję o przyznaniu nagród rzeczowych wszystkim uczestnikom konkursu.

1 miejsce komiks „Ekomisja”

2 miejsce komiks „I-girl pogromczyni smogu”

3 miejsce komiks „Koniec smogu”

Wyróżnienie komiks ” Bohaterowie kontra smog ”

Wyróżnienie komiks „Jeden procent może zagrażać twojemu życiu”

Wyróżnienie komiks ” W walce o czyste powietrze o smogu naszym wrogu „

Konkurs odbył się w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom. Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 31.05.2019 r.  o godzinie 10:00 na rolkowisku w Chełmcu, ul. Szkolna 12, 33-395 Chełmiec podczas gminnego dnia dziecka w zdrowej atmosferze.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).