Nowe zestawy oszczędzania energii pomagają mieszkańcom gminy Chełmiec ograniczyć rachunki

DSC 0183

W dniach 12-28.11.2019 r. ekodoradca gminy Chełmiec wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził mieszkańców gminy. Wizyta odbyła się w ramach wydarzenia pn. „Wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym”. Całą akcję poprzedziła inwentaryzacja zapotrzebowania na elementy dotyczące oszczędzania energii dla podopiecznych GOPS, tak aby każda rodzina otrzymała zestaw dopasowany do potrzeb budynku.

Podczas spotkania początkowo ekodoradca wraz z pracownikiem GOPS przeprowadził wywiad z mieszkańcami na temat wiedzy dotyczącej sposobów oszczędzania energii. Następnie wspólnie z mieszkańcem przeprowadzono inwentaryzację budynku. Po zapoznaniu się ze stanem technicznym, ekodoradca przedstawił aktualne możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku. W drugiej części spotkania przekazano zestawy oszczędzania energii. Na życzenie mieszkańca ekodoradca wykonywał również badanie budynku kamerą termowizyjną. W ramach akcji przekazano mieszkańcom ponad 300 żarówek energooszczędnych LED, 75 ekranów zagrzejnikowych, oraz 10 perlatorów.  Łączna wartość zestawów oszczędzania energii to ponad 5 000,00 zł. Ich zakup był możliwy dzięki realizacji projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

To już druga tego typu akcja na terenie gminy. W 2018 roku przekazano 87 zestawów. W 2019 roku odwiedzono 38 rodzin wybranych przez GOPS. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Ze względu na pozytywny odbiór wśród mieszkańców planowane są kolejne edycje w przyszłych latach.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).