„Zamień plastik na czyste powietrze” – wiosenne wydarzenie w Gminie Chełmiec

Pierwszego dnia wiosny 21.03.2022 r. w Gminie Chełmiec odbyło się wydarzenie „Zamień plastik na czyste powietrze”. Tak jak w ubiegłym roku przed budynkiem Urzędu Gminy Chełmiec stanął namiot ekodoradcy. Osoby, które tego dnia przyniosły min 1 kg plastikowych nakrętek otrzymały w zamian 1 sadzonkę.

W ramach wydarzenia mieszkańcy gminy otrzymali ponad 100 sadzonek, które po posadzeniu przez nowych właścicieli będą mogły produkować tlen. Nakrętki zostały przekazane opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Dzięki temu będą mogły one uczestniczyć w dodatkowych godzinach rehabilitacji.

Nadchodzi wiosna a wraz z nią wiele osób zastanawia się na rozpoczęciem prac remontowych. Podczas spotkania z ekodoradcą mieszkańcy gminy mogli dowiedzieć się szczegółów na temat programu „Czyste Powietrze” umożliwiającego dofinansowanie remontu domu przez wymianę stolarki okiennej, docieplenie czy wymianę źródła ciepła. W dzień wydarzenia „Zamień plastik na czyste powietrze” istniała także możliwość złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wszystkie osoby, które tego jeszcze nie zrobiły mają czas na złożeni deklaracji najpóźniej do 30.06.2022 r. Osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się także z czym wiąże się Uchwała antysmogowa dla mieszkańców małopolski. Punkt ekodoradcy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Wiele osób było zainteresowanych kontynuowaniem wydarzenia w przyszłych latach. Spotkanie z mieszkańcami w nietypowej scenerii daje możliwość ekodoradcy dotarcia do osób, które do tej pory nie zastanawiały się nad wyżej wymienionymi zagadnieniami.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” /LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021/ dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).