Kamionka Wielka w walce ze smogiem

Projekt bez tytułu (16)

Druga faza zintegrowanego projektu LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” realizowana na terenie Gminy Kamionka Wielka była bardzo owocna w działania o charakterze ochrony powietrza.

Tłem kampanii było wskazanie wysokiej szkodliwości zanieczyszczonego powietrza oraz jego negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Prowadzone kampanie edukacyjne miały na celu również propagowanie efektywności energetycznej w życiu codziennym. Jak wiemy jest to bardzo szeroki obszar działań. Starano się zwrócić uwagę na konieczność termomodernizacji budynków, wymiany stolarki, oświetlenia czy modernizacji systemów ogrzewania.

Aby osiągnąć w/w cele prowadzono szeroko zakrojone działania z kamerą termowizyjną w terenie oraz porady i spotkania z mieszkańcami gminy. W tej fazie podjęto także działania mające na celu promowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Edukacja ekologiczna

Podczas organizowanych wydarzeń plenerowych starano się przedstawić mieszkańcom nowoczesne technologie oraz wykreować obraz przyszłej energetyki i niskoemisyjnego transportu ukazując najnowocześniejsze rozwiązania. Aby promować dobre praktyki dużą wagę przykładano do edukacji ekologicznej najmłodszych. Działania edukacyjne były prowadzone najczęściej w szkołach i miały charakter pogadanek lub spotkań z poszczególnymi grupami wiekowymi. Aby długo zapadły w pamięci dla uczniów organizowano różnorodne konkursy o tematyce ekologicznej.

Konkursy ekologiczne

Do najciekawszych wydarzeń możemy zaliczyć:

  • Dzień Ziemi: akcja ,,Sadzimy drzewa i walczymy o czyste powietrze” z przedszkolakami ze szkoły podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej zorganizowana w kwietniu 2018r.
  • Edukacja ekologiczna w szkołach m.in. szkole podstawowej w Kamionce Wielkiej, Jamnicy i Mystkowie.  
  • Przekazanie oczyszczaczy powietrza do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, wraz z powiązaną tematyczną akcją edukacyjną.
  • Green Week 2018 r. akcje edukacyjne w szkołach o tematyce ekologicznej.
  • Lato w Dolinie Kamionki 2018 r. Wystawa OZE oraz samochodów elektrycznych. Promocja i wystawa: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i pojazdów elektrycznych. Akcja towarzysząca zorganizowana przez cech kominiarzy nawołująca do regularnego czyszczenia przewodów kominowych jako lekarstwa na ograniczenie niskiej emisji.
  • Konkurs w szkołach „list do sąsiada” – polegający na napisaniu wiadomości, w której uczeń ma przekonać sąsiada do wymiany wysoko emisyjnego ogrzewania na ekologiczne.
  • Lato w Dolinie Kamionki 2019r. Stoisko ekodoradcy. Badania spirometryczne płuc u zainteresowanych mieszkańców.      
  • Piknik ekologiczny w Kamionce Małej. Konkursy tematyczne; pokazy efektywnego użytkowania kotłów, samochody elektryczne i hybrydowe.
  • Skompletowanie, przekazanie zestawów oszczędności energii mieszkańcom dotkniętym ubóstwem energetycznym.

Programy pomocowe dla mieszkańców

Równocześnie Ekodoradca koordynował realizowane przez Gminę Kamionka Wielka programy pomocowe dla mieszkańców. W tym przypadku są to dotacje na urządzenia grzewcze oraz OZE.

W ramach projektu kotłowego właściciele indywidualnych gospodarstw domowych mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany starych urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Możliwe było współfinansowanie kotłów gazowych bądź pelletowych oraz modernizacji instalacji wewnętrznej w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji nowego źródła ciepła. Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w projekcie było, aby budynek mieszkalny, w którym ma być wymieniony piec, posiadał opracowany audyt energetyczny.
W ramach projektu RPO 4.4.2 zmodernizowano 106 kotłowni pozbywając się w ten sposób starych, wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych. Zainstalowano 90 kotłów na paliwo gazowe i 16 kotłów na pellet. Środki kwalifikowane wyniosły 1 524 900,00 zł.

Odnawialne źródła energii

Gmina wspiera również rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2019 roku wdrożono nowy gminny program dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii. Program skierowany był do indywidualnych mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, którzy zamierzali zamontować odnawialne źródło energii tj. kolektory słoneczne, fotowoltaikę, pompę ciepła. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 191 678,41 zł. 277 684,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Gminy Kamionka Wielka. Reszta to wkład własny mieszkańców. W ramach Programu zainstalowano kolektory słoneczne na 13 budynkach mieszkalnych, 4 pompy ciepła CWU, 1 pompę ciepła CO oraz 46 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 245,875 KWp.

Polityka proekologiczna

Prowadzona za pośrednictwem Ekodoradcy polityka proekologiczna w Gminie Kamionka Wielka jest bardzo dobrze postrzegana przez mieszkańców. Dlatego też wielu z nich przekonuje się do nowoczesnych rozwiązań i rekomenduje je później kolejnym pokoleniom. Co najważniejsze mieszkańcy zrozumieli, że jakość powietrza bezpośrednio wpływa na ich stan zdrowia. Podróżując po terenie gminy można być dumnym z instalacji OZE jakie powstały z inicjatywy lokalnego ekodoradcy.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Kamionka Wielka: