Ekologiczny Piknik Rodzinny Biegowo-Rowerowy

W niedzielę 9 września w Gminie Łącko odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny Biegowo-Rowerowy.

Spektakl ekologiczny

Piknik miał na celu nie tylko zapewnienie dobrej zabawy mieszkańcom gminy ale przede wszystkim promowanie ekologicznych postaw. Uczestników wydarzenia zachęcano, by przyjeżdżali na piknik na dwóch kółkach, zamiast samochodem, natomiast biegacze mogli wylosować  w konkursie rowery. Ekologiczny wydźwięk miało również przedstawienie zaprezentowane przez aktorów z Teatru Nowego w Nowym Sączu. Zachęcali oni do porzucenia samochodu na rzecz roweru oraz promowali postawy proekologiczne.

Dofinansowanie do wymiany pieców w Gminie Łącko

W czasie trwania Rodzinnego Biegowo-Rowerowego Pikniku, mieszkańcy gminy mogli otrzymać porady w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Wymiana starych pieców w Gminie Łącko jest współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach dwóch projektów. Pierwszym z nich to „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko”. Jego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę 63 starych pieców na ekologiczne, wysokosprawne kotły na biomasę. Do tej pory podpisano 59 umów z mieszkańcami, z czego 42 mieszkańców już wymieniło piece. Mogą oni już cieszyć ekologicznym, wysokosprawnym i praktycznie bezobsługowym źródłem ciepła. Drugim projektem jest „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe)”. Ma on na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę 98 starych pieców na ekologiczne, wysokosprawne kotły na paliwo stałe.  Do tej pory z projektu skorzystało 13 mieszkańców.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w ramach powyższych projektów mieszkańcy mogą otrzymać nawet 8 000 zł dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne. Co więcej, beneficjent ma możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na modernizację instalacji CO/CWU. Istotne jest, że nowe źródło ciepła musi charakteryzować się niską emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także wysoką efektywnością energetyczną potwierdzoną przez posiadane certyfikaty 5. klasy (wg PN-EN 303-5:2012) i ekoprojektu (wg. Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189).

Projekt LIFE

Wydarzenie współfinansowane było przez projekt LIFE pn.:„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE14 IPE/PL/021 LIFE-IP MALOPOLSKA . Istotą Program LIFE jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Przedmiotowe działania zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach projektu LIFE w Gminie Łącko zatrudniony jest Ekodoradca, który podczas pikniku udzielał mieszkańcom licznych porad w zakresie ochrony powietrza, uchwały antysmogowej czy ekologicznych źródeł ciepła. Przy swoim stoisku przekazywał on także mieszkańcom zestawy oszczędności energii. Blisko 50 mieszkańców otrzymało zestaw, który zawierał 2 energooszczędne żarówki LED, ekran zagrzejnikowy odbijający ciepło, oraz perlator kuchenny, umywalkowy i reduktor prysznicowy, które pomagają oszczędzać wodę. Mieszkańcy mieli również okazję zapoznać się z nowym wydawnictwem promocyjnym Województwa Małopolskiego pn. „Made in Małopolska”.

Więcej informacji na temat Pikniku można znaleźć na stronie: http://www.lacko.pl/piknik-rodzinny-biegowo-rowerowy.html

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).