Troska o powietrze łączy w Łącku

nakładka Łącko

Gmina Łącko przykłada dużą wagę do poprawy jakości powietrza. Działania związane z wymianą starych pieców oraz edukacja ekologiczna pozwolą zaobserwować pozytywne efekty już w niedalekiej przyszłości. W tym celu podczas realizacji II fazy projektu LIFEMałopolska w zdrowej atmosferze w Gminie Łącko odbyło się sporo wydarzeń.

Przekazanie oczyszczaczy powietrza dla przedszkola

Dnia 05.10.2018 r. w Samorządowym Przedszkolu w Łącku odbyło się uroczyste przekazanie oczyszczaczy powietrza podarowanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W spotkaniu zorganizowanym przez placówkę wzięli udział rodzice, dzieci a także ekodoradca Gminy Łącko. Spotkanie rozpoczęło odczytanie listu od Marszałka, następnie odbył się krótki konkurs ekologiczny dla dzieci i rodziców. Kolejno miejsce miało ekologiczne przedstawienie zaprezentowane przez dzieci. Na końcu ekodoradca przypomniał jak ważne jest czyste powietrze, powiedział kilka słów o uchwale antysmogowej, rodzicom rozdał broszury i ulotki, a dzieciom malowanki o tematyce ekologicznej.

Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Dnia 15.11.2018 r. w Zespole Szkolno‑Przedszkolnym w Łącku odbyły się zajęcia edukacyjne zorganizowane przez ekodoradcę. Zaznajomił on dzieci z tematyką zanieczyszczeń powietrza, metodami ograniczenia niskiej emisji oraz sposobami na oszczędzanie zasobów naturalnych. W dalszej części dzieci napisały list do sąsiada, którego celem było namówienie go do zmiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz wypełniły karty pracy przygotowane przez Krakowski Alarm Smogowy. Na zakończenie ekodoradca rozdał materiały edukacyjne dla dzieci i rodziców. Część materiałów została przekazana Dyrektorowi placówki w celu podarowania ich rodzicom na wywiadówkach.

Spotkanie z seniorami

Dnia 20 maja 2019 r.  ekodoradca spotkał się z członkami klubu Senior+ aby porozmawiać z osobami starszymi na temat ochrony powietrza i spalania odpadów. Poruszone zostały zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz jego wpływem na zdrowie. Dodatkowo ekodoradca przedstawił wyniki dla zainstalowanego w Gminie Łącko systemu monitoringu jakości powietrza. Seniorzy zostali poinstruowani dlaczego nie można spalać odpadów, jakie korzyści płyną z wymiany pieca. Zostały im także zaprezentowane próbki poszczególnych paliw. Na zakończenie ekodoradca rozdał materiały edukacyjne dla seniorów.

Wystawa Mobilna „Naukowiej”.

Gmina Łącko we współpracy z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon zorganizowała wystawę mobilną „Naukowiej” będącą interaktywną opowieścią o powietrzu – jego naturze i znaczeniu dla człowieka. Jako pracownik Gminy ekodoradca zajmował się koordynacją całości wydarzenia. Kontaktował się z animatorami, kierownikiem wystawy. Ekspozycja pod wieloma względami była wyjątkowa. Mieściła się w naczepie, która na własnych kołach dotarła do Gminy. Ściany naczepy rozsuwały się, aby pomieścić ok. 25 osób. Do dyspozycji odwiedzających były m.in. okulary rozszerzonej rzeczywistości, mapa zapachów, animacje, powietrzne gry, możliwość zrobienia sobie pamiątkowego selfie – to tylko część z instalacji, które mogły pomóc w zrozumieniu zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych.

Piknik Rodzinny „Powitanie Lata”.

Dnia 16 czerwca 2019 r. w Gminie Łącko odbył się współorganizowany przez ekodoradcę Piknik Rodzinny „Powitanie Lata”. Piknik miał na celu nie tylko zapewnienie dobrej zabawy mieszkańcom gminy, ale przede wszystkim promowanie ekologicznych postaw. Uczestników wydarzenia zachęcano, by przyjeżdżali na piknik na dwóch kółkach. W ramach losowania można było wygrać między innymi właśnie rowery. Dodatkowo dla każdego kto przyniósł zużytą baterię ekodoradca miał sadzonkę rośliny pokojowej.

Aby jak najskuteczniej informować mieszkańców o stanie jakości powietrza w Gminie, dnia 14.02.2019 r. w Łącku zainstalowany został czujnik, który mierzy między innymi stężenie pyłów zawieszonych: PM2.5, PM10 oraz temperaturę i wilgotność powietrza.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Łącko w liczbach:

infografika Łącko

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).