EKOedukacja w Gminie Nawojowa

DSC01533

Głównym celem EKOedukacji jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych. Idealną okazją do prowadzenia takich działań jest Światowy Dzień Środowiska.

Quiz on-line

Z okazji Światowego Dnia Środowiska Gmina Nawojowa zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych krótki test on-line. Pytania zostały przygotowane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Dzięki konkursowi, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą. Za przesłane odpowiedzi otrzymali drobne upominki.

„Komiks-ekologia na co dzień”

Dla najmłodszych Gmina Nawojowa zorganizowała konkurs plastyczno-ekologiczny. „Komiks-ekologia na co dzień”tak brzmiało hasło tegorocznego wydarzenia. Wszystkie dzieci wykonały prace z wielkim zaangażowaniem. Przesłane rysunki przedstawiały czynności związane z segregacją śmieci, oszczędzaniem wody czy energii elektrycznej. Jury konkursowe nagrodziło wszystkie prace – upominki dla uczestników wręczyli Wójt Gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa oraz Ekodoradca Dorota Kucharska.

Konkursy mają za zadanie zaangażowanie dzieci i młodzieży do aktywności w działaniach proekologicznych. Pamiętajmy, że dbanie o środowisko jest ważne od najmłodszych lat. To za sprawą młodego pokolenia rośnie świadomość ekologiczna wśród dorosłych mieszkańców. Dbając o środowisko troszczymy się o zdrowie nasze i przyszłych pokoleń.

Gmina Nawojowa zachęca do śledzenia strony gminy Nawojowa oraz Nawojowa w zdrowej atmosferze na Facebooku.

Konkursy zrealizowano w ramach Projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).