Oczyszczacze powietrza w Piwnicznej-Zdroju

Oczyszczacze powietrza Piwniczna-Zdrój

W dniach 8-26 października 2018r. w przedszkolach i placówkach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyły się akcje edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem podopiecznych.

Urządzenia zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Marszałek Województwa Małopolskiego w ramach akcji społecznej, która ma na celu uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza przekazał  1800 oczyszczaczy powietrza o wartości ponad 1 mln złotych dla placówek edukacyjnych na terenie całej Małopolski. Koszt zakupu i dostawy urządzeń został w całości pokryty przez Województwo Małopolskie – ani gmina ani placówka nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Oczyszczacze trafiły także do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

  1. Przedszkole nr 3 w Piwnicznej – Zdroju
  2. Przedszkole nr 4 w Młodowie
  3. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piwnicznej–Zdroju
  4. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

Podczas akcji edukacyjnych przeprowadzonych w placówkach dzieci dowiedziały się co to jest smog oraz w jaki sposób wpływa on na zdrowie i środowisko. Eksperymenty przygotowane przez przedszkolanki uświadomiły dzieciom jak ważne jest aby otaczające nas powietrze było czyste. Podczas zabawy i dyskusji zwrócono uwagę także na szkodliwość spalania odpadów. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach wykazując przy tym olbrzymią wiedzę na temat ochrony powietrza i segregacji odpadów. Ważnym elementem zajęć było wyjaśnienie dzieciom co to jest i do czego służy oczyszczacz powietrza przekazany przez Marszałka Województwa. Dzieci otrzymały od Ekodoradcy karty pracy, edukacyjne opowiadania ekologiczne i inne gadżety. Dla rodziców pozostawiono ulotki oraz broszury.

[easy_image_gallery gallery=”734″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).