Piwniczna Zdrój – oddychajmy zdrowym i czystym powietrzem

Projekt bez tytułu (1)

W Gminie Piwniczna-Zdrój, na terenach placówek oświatowych, odbyły się liczne spotkania edukacyjne pod przewodnictwem ekodoradcy. W rozmowach udział brali mieszkańcy wraz z lokalnymi liderami, a dotyczyły one tematu pozyskiwania dotacji oraz rozwoju współpracy w walce o czyste powietrze. Spotkania te realizowane były w ramach II fazy projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Sukcesy w II fazie projektu LIFE

Sukcesy osiągnięte dzięki uczestnictwu Piwnicznej-Zdroju w projekcie LIFE:

Dzięki udziałowi w projekcie i zaangażowaniu ekodoradcy wszystkie przedszkola na terenie Gminy od października 2018 roku wyposażone są w oczyszczacze powietrza. W czasie przekazywania urządzeń przeprowadzono również wśród najmłodszych edukację ekologiczną. Daje to nadzieję, że młode pokolenie będzie w swoim dorosłym życiu bardziej wrażliwe na problem zanieczyszczenia powietrza.

Wymiana źródeł ciepła

W 2018 i 2019 roku mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany kotłów w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie funduszy na ten cel było największym sukcesem II fazy projektu LIFE. Oto jedna z wypowiedzi mieszkańca dotycząca tego projektu:

„Dzięki pozyskanym przez Urząd Miasta środkom miałem szansę wymienić stary węglowy piec na wysoko sprawny w pełni zautomatyzowany kocioł na pellet. Cała procedura od złożenia wniosku poprzez przyznanie środków i ich wypłatę przebiegła bardzo sprawnie. Od dwóch lat użytkuję nowy kocioł zgodnie z wymogami regulaminu przyznawania dotacji. Używam odpowiedniej jakości paliwa i jestem bardzo zadowolony, że wykonałem tę inwestycję. Widzę dużą zmianę jeżeli chodzi o jakość powietrza w mojej okolicy ponieważ kilku moich sąsiadów również skorzystało z tej dotacji. Cieszy mnie fakt, że Gmina coraz częściej stara się pozyskać środki na inwestycje proekologiczne dla swoich mieszkańców ponieważ bez wsparcia z zewnątrz ich realizacja często byłaby niemożliwa” (Zbigniew)

Odnawialne źródła energii

Podczas wielu lokalnych imprez organizowano wystawy kotłów oraz promowano instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki nawiązaniu współpracy z producentami i dystrybutorami ekologicznych urządzeń grzewczych mieszkańcy mają szansę uzyskać fachowe porady w zakresie doboru odpowiedniego źródła energii dla swoich nieruchomości. Od dwóch lat cyklicznie na terenie Gminy odbywają się takie pokazy. Miały one miejsce np. w czerwcu podczas Ekopikniku oraz w lipcu w ramach Dni Piwnicznej.

Spektakl ekologiczny

W celu promowania wiedzy na temat ochrony powietrza zorganizowano spektakle ekologiczne „Dusza Lasu”. Miały one miejsce w Szkole Podstawowej nr.1 w Piwnicznej-Zdroju oraz Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju. Podczas widowiska dzieci miały okazję dowiedzieć się czym jest zanieczyszczenie powietrza oraz jak można przeciwdziałać niskiej emisji.

Wsparcie dla mieszkańców

W ramach wsparcia oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, wraz z pracownikami OPS odwiedzono 20 gospodarstw domowych. Wizyty specjalistów obejmowały analizę całkowitego zużycia źródeł energii w domach jednorodzinnych oraz możliwości jej zmniejszenia. W ramach projektu zakupiono 10 zestawów oszczędności energii, które przekazano mieszkańcom dotkniętym ubóstwem.

Cieszy mnie bardzo fakt, że w ramach swojej pracy zawodowej mam wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych. Wierzę, że dzięki prowadzonej poprzez projekt edukacji ekologicznej już
w niedługiej przyszłości wszyscy będziemy mogli oddychać czystym powietrzem!

Agnieszka Lompart-Porębska Eko-doradca Piwniczna-Zdrój

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Piwniczna Zdrój :

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).