Jak gmina Podegrodzie walczy ze smogiem?

podegrodzie

Gmina Podegrodzie jest jedną z wielu, które biorą udział w Projekcie zintegrowanym LIFE. W ramach podejmowanych działań w gminie zatrudniony został Ekodoradca, którego zadaniem jest nie tylko podnoszenie świadomości mieszkańców w kwestii zagadnień środowiskowych, ale również organizacja wydarzeń promujących czyste powietrze.

W czasie trwania II fazy Projektu od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2019 w Podegrodziu odbyły się następujące działania:

„Green week” – 24 maja 2018 r.

W ramach wydarzenia Ekodoradca zorganizował zajęcia w gminnym przedszkolu w Podegrodziu. W spotkaniach udział wzięła grupa przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat wraz z wychowawcami. Głównym tematem zajęć było powietrze i kwestia jego zanieczyszczenia, przedstawiono także sposoby na skuteczną walkę z tym problemem. W ramach zachęty do podejmowania konkretnych działań Ekodoradca wykonał doświadczenie z balonikiem oraz pokazał dzieciom w jaki sposób gnieść butelki by zwiększyć miejsce do ich segregacji. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały drobne materiały edukacyjne.   

Akcja edukacyjna w przedszkolu

W dniu 11 października 2018 r. odbyła się akcja edukacyjna dotycząca problemu zanieczyszczenia i konieczności ochrony powietrza. Akcję połączono z przekazaniem oczyszczacza powietrza do przedszkola. Spotkanie odbyło się w formie pogadanki. Ekodoradca przekazał informacje na temat tego czym są powietrze i wiatr oraz jakie jest znaczenie powietrza w życiu człowieka. Po skończonym wykładzie dzieci odpowiadały na zadawane pytania, które związane były z powietrzem i jego ochroną. W drugiej części uzyskały informacje o segregacji odpadów i tego czym jest recykling. Przedszkolaki zostały uwrażliwione na przestrzeganie zasad dbania o czyste powietrze i podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW

W dniu 10 maja 2018r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielem WFOŚiGW w Krakowie. Pan Paweł Korczak, doradca energetyczny WFOŚiGW, przedstawił uczestnikom Program Jawor i wytłumaczył czego dotyczy. Poinformował mieszkańców kto może starać się o pożyczkę oraz na jakich warunkach. W prelekcji udział wzięło 20 osób.

Organizacja spektakli dla dzieci  

W ramach edukacji ekologicznej zapraszano uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie na spektakle o tematyce ekologicznej. Wystawiane spektakle cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Najważniejsze tematy poruszane w przedstawieniach to:

  • Smog – jakie są przyczyny powstawania i jak możemy przyczynić się do jego redukcji,
  • Segregacja odpadów – jakie korzyści przynosi środowisku,
  • Dbałość o ekosystem na przykładzie lasu.

Przedstawienia uwzględniały także zagadnienia związane z niską emisją oraz sposoby walki z nią. Spektakle miały formę wesołej, interaktywnej zabawy z dziecięcą publicznością poprzez konkursy, zawartość dużej ilości piosenek, muzyki, humoru, a także barwnych kostiumów i pięknej scenografii.

Konkurs „Łapiemy Smog” oraz zajęcia z ochrony powietrza

W dniach 18 – 21 luty 2019 Ekodoradca zorganizował zajęcia dla dzieci, które dotyczyły ochrony powietrza oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Następnie, po zajęciach dzieci wykonywały prace plastyczne pod tytułem „Łapiemy Smog”. W powstałych rysunkach dzieci wykorzystały wiedzę, którą otrzymały na temat smogu i zanieczyszczeń powietrza.

Działania na rzecz czystego powietrza

W gminie Podegrodzie w latach 2018-2019 zostało wymienionych 126 starych kotłów. Kotły zastąpiono nowymi, ekologicznymi źródłami ciepła, które nie zanieczyszczają powietrza.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).