Z termokamerą wśród dzieci

24 kwietnia w Rabce Zdroju odbyło się spotkanie dla pierwszoklasistów, którzy od Stanisława Kiersztyna – Ekodoradcy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju oraz od Kazimierza Zapały – Komendanta Straży Miejskiej dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat ochrony powietrza.

Czym jest smog? Jak powstaje? Co zrobić, aby go nie było? Te pytania nie pozostały bez odpowiedzi. Uczniowie usłyszeli o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza i o tym, jak wpływa ono na nasze zdrowie. Dlaczego oddychanie czystym powietrzem jest tak istotne i dlaczego jest to szczególnie ważne w miejscowości uzdrowiskowej, jaką jest Rabka Zdrój? Zaproszeni goście wyjaśniali także zgromadzonym dzieciom, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów. Uczestnicy dowiedzieli się, że spalanie śmieci jest zabronione i bardzo trujące dla naszych płuc.

Kamera termowizyjna

Ciekawym i inspirującym elementem spotkania okazało się zaprezentowanie przez Ekodoradcę działania kamery termowizyjnej. Jest to specjalne urządzenie, które wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Za jej pomocą można zbadać budynek i zobaczyć, gdzie ucieka ciepło. Kamera wykonuje zdjęcia, które korzystając z palety kolorów uwidaczniają ubytki cieplne. Dzięki temu mieszkańcy danego obiektu wiedzą, że warto zainwestować w ocieplenie stropów czy wymianę okien.

Dzieci bardzo chętnie słuchały wszystkiego, co było im przedstawiane. W szczególności zainteresowały się zdjęciami z kamery termowizyjnej. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań. Wszyscy uczestnicy chętnie włączali się w dyskusję, wykazując się wiedzą na temat ochrony powietrza.

[easy_image_gallery gallery=”661″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).