Spytkowice z ekologią na co dzień

Projekt bez tytułu (7)

Z Ekologią na co dzień

6 maja 2019r. w Gminie Spytkowice został ogłoszony konkurs pt. „Z Ekologią na co dzień”, którego celem był rozwój u uczestników świadomości ekologicznej oraz podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Pozwoliło to także na pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum. Interpretacja tematu była dowolna, co pozwoliło na dużą inwencję osób wykonujących prace.
Konkurs skierowany był do osób zamieszkałych na terenie Spytkowic, a w efekcie cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 73 uczestników, wpłynęły 52 prace plastyczne. Przyznano 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia.  Jako nagrody laureaci otrzymali gadżety ekologiczne.

Dzień dziecka w Spytkowicach

W dniu 2 czerwca 2019 roku przy Szkole Podstawowej nr II w Spytkowicach odbył się ,,Dzień Dziecka”. Tematem przewodnim w tym roku była ,,Ekologia, ochrona powietrza i środowiska”. Wydarzenie prowadzili animatorzy, którzy poprzez zabawy, gry i animacje, poruszali tematy ekologiczne. Dzieci uczestnicząc w zabawach poznawały problemy niskiej emisji i zanieczyszczenia środowiska. Miało to na celu edukacje najmłodszych z zakresu ochrony środowiska i wdrażanie tej wiedzy w swoich domach.

Spytkowice 1
Praca ekologiczna

Podczas wydarzenia dostępne było stoisko plastyczno-ekologiczne na którym udostępniono do korzystania farby, kredki i kolorowanki. Szkice na których pracowano to rysunki przedstawiające prawidłową segregacje odpadów i ilustrujące zakaz spalania odpadów w piecach.

Dorośli korzystać mogli ze stoiska z eko-doradcą, który udzielał informacji na temat wsparcia finansowego dla wymiany kotłów i termomodernizacji budynków. Wyjaśniał również regulacje uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

Spytkowice 3
Stoiska informacyjne

W programie wydarzenia znalazło się również rozdanie nagród za konkurs ekologiczny pt. „Z ekologią na co dzień”. Nagrody miały postać gadżetów z logiem projektu LIFE – małopolska w zdrowej atmosferze.

Piknik Ekologiczny

8 września 2018 roku odbył się Piknik Ekologiczny. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Gminą Bystra – Sidzina oraz Rabka – Zdrój. Program pikniku obejmował:

 • Pokaz nowoczesnych i ekologicznych kotłów wiodących producentów.
 • Możliwość złożenia:
  – Wstępnej deklaracji udziału dla osób planujących wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła,
  – Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej na terenie całej gminy,
  – Wniosku o zawarcie umowy o przyłącz do sieci gazowej.
 • Doradztwo w sprawnym uruchomieniu dostaw paliwa gazowego.
 • Nieodpłatne doradztwo w sprawie oszacowania wykonania modernizacji kotłowni.
 • Informacje nt. konieczności modernizacji systemu grzewczego oraz o kontrolach spalanych paliw w budynkach na terenie gminy, w tym o przestrzeganiu przepisów uchwały antysmogowej.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Spytkowice:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).