Działania promujące czyste powietrze w gminie Bolesław

Bolesław

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze” w Gminie Bolesław zorganizowano szereg akcji. Akcje dotyczyły edukacji z zakresu zanieczyszczeń powietrza oraz zapisów obowiązującej w województwie małopolskim uchwały antysmogowej. W tym okresie w ramach projektu odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowano przedstawienie teatralne oraz spotkania z mieszkańcami.

Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław

Realizacja (II Fazy) Projektu LIFE Małopolska w Gminie Bolesław to przede wszystkim działania edukacyjne. Polegają one na kreowaniu od przedszkola właściwych postaw wobec środowiska. To również nauka szacunku dla zdrowia własnych rodzin i swoich sąsiadów. Promocja źródeł finansowania proekologicznych systemów ogrzewania budynków. A także opomiarowanie jakości powietrza i przeprowadzenie kontroli palenisk połączonych z badaniem próbek popiołów.

Instalacja na terenie gminy 5 czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza była alternatywą dla braku możliwości lokalizacji państwowej stacji monitoringowej. Czujniki są odpowiedzią na potrzeby i zainteresowanie mieszkańców tematem zanieczyszczeń w powietrzu. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli na lepsze przygotowanie się do realizacji działań naprawczych przypisanych samorządom gminnym w nowelizacji Programu Ochrony Powietrza.

European Mobility Week, czyli Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W gminie Bolesław od 16-22 września zorganizowano szereg wydarzeń w związku z European Mobility Week, czyli Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju. W ramach tego wydarzenia odbyły się:

  • zajęcia dla uczniów klas pierwszych dotyczące bezpieczeństwa na drodze,
  • akcja dla aktywnych rowerzystów „Odbierz oponkę”,
  • konkurs plastyczny dla uczniów szkół z terenu Gminy Bolesław „Rowerowy Świat”
  • bezpłatne serwisowanie rowerów.

Gminne dni Czystego Powietrza

Wydarzenia związane z Gminnymi Dniami Czystego Powietrza zorganizowane są w nawiązaniu do przypadającego na 14 listopada Dnia Czystego Powietrza. Mieszkańcy mieli możliwość udziału w wykładach prowadzonych przez lekarza pracującego na co dzień w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, dotyczących wpływu smogu na zdrowie. Podczas spotkań szczegółowo omówiono zagrożenia, które dla układów oddechowego, nerwowego i krwionośnego niosą ze sobą pyły zawieszone, znajdujące się w powietrzu na skutek tzw. niskiej emisji. Poruszono także kwestie oddziaływania niskiej emisji na zdrowie dzieci, które podobnie jak osoby starsze, są najbardziej narażone na działania zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Akcja sadzenia drzew

W Zespołach Przedszkolno-Szkolnych w Podlipiu i Krzykawie, zorganizowano akcje sadzenia drzew i krzewów. Efektem są sześćdziesiąt cztery nasadzenia w pobliżu tych placówek. Gminne Dni Czystego Powietrza były także inspiracją do stworzenia prac plastycznych, które powstały w pracowni Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

Czujniki jakości powietrza

W ramach działań projektowych zrealizowano także zakup czujników pomiaru jakości powietrza Airly. Na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zamontowano tablice LED, które wyświetlaj bieżące informacje o stanie powietrza w gminie.

Agnieszka Mól – Ekodoradca

Walka o wspólną sprawę jaką jest czyste powietrze, powinna opierać się na płynnym dialogu i współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Ważna jest na tym polu edukacja odnosząca się do przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza, a także dostępność informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Należy nadmienić, że realizacja licznych konkursów, spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców, odbyła się we współpracy ze  szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie gminy, a także Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu oraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Waśniewskich w Bolesławiu. Dzięki temu, inicjowane przez Ekodoradcę działania mogły liczyć na szerokie grono odbiorców.

Wymiana kotłów

W latach 2018-2019 na terenie gminy Bolesław zostało wymienionych 91 starych kotłów. Udało się to dzięki zaangażowaniu Ekodoradcy i podnoszącej się świadomości mieszkańców.

Bolesław

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).