Dni Gminy Oświęcim

W dniach 9-10 czerwca na terenie LKS Zaborzanka odbyło się coroczne święto Gminy Oświęcim, w tym roku już trzynaste. Takie wydarzenie jest świetną okazją nie tylko do doskonałej zabawy, ale również do uzyskania informacji na tematy związane z Gminą. W związku z tym, aby przybliżyć mieszkańcom tematykę ochrony powietrza, w niedzielę dostępne było stoisko Ekodoradcy.

Dla dzieci…

W tym roku z możliwości  poszerzenia swojej wiedzy, jak i pochwalenia się już posiadaną, skorzystali przede wszystkim najmłodsi. W zamian za pokolorowanie rysunku związanego z ochroną powietrza, dzieci mogły otrzymać drobny upominek. Niektórzy nie poprzestawali na samym kolorowaniu, ale stworzyli własne piękne rysunki. Wykonane prace zawisły w mini galerii dostępnej dla przechodzących. Starsi koledzy rysujących również mogli uzyskać gadżet, jednak – żeby nie było zbyt łatwo, w tym wypadku konieczne było wypełnienie quizu. Krótki test zawierał pytania o m.in. znaczeniu skrótów PM10 i PM2,5, możliwości instalowania w Małopolsce „kopciuchów” oraz możliwych działań pomagających poprawić jakość powietrza wokół nas.

… i dla dorosłych

W czasie gdy najmłodsi oddawali się artystycznej pasji, ich rodzice mogli skorzystać z okazji i podpytać Ekodoradcę o obowiązujące przepisy oraz możliwość uzyskania dotacji na zainstalowanie ekologicznego źródła ogrzewania. Aby usystematyzować posiadaną wiedzę, otrzymali ulotki dotyczące zagrożeń niesionych przez smog oraz sposobów na walkę z nim. Niektórzy również sprawdzili swoją wiedzę pomagając swoim pociechom w odpowiedzi na quizowe pytania.

Można poczytać

Mali czytelnicy mogli odetchnąć chwilę od zgiełku imprezy, czytając książki wydane przez Krakowski Alarm Smogowy – „Alarm! Smogosmok” oraz „Skok na smog”, a także krótkie komiksy o prawidłowym postępowaniu z odpadami.

Zainteresowanie było znaczne!

Najmłodsi wykazali się dużą wiedzą w temacie ochrony powietrza, jak i ciekawością do jej poszerzania. Stoisko Ekodoradcy ani na chwilę nie stało puste. Wręcz przeciwnie! Miejsc przy stołach momentami brakowało. Dzieciaki komentując i dopytując w temacie wypełnianych obrazków, wspominały o zajęciach, jakie Ekodoradczyni przeprowadziła niedawno w ich szkołach i przedszkolach. To pokazuje, że dzieci przyswoiły sobie temat ochrony przed smogiem i z pewnością będą dbać o to, aby dorośli w ich otoczeniu również pamiętali, jak bardzo ważne dla nas wszystkich jest czyste powietrze.

Relacja z Dni Gminy Oświęcim dostępna jest pod poniższymi linkami: sobota / niedziela

[easy_image_gallery gallery=”814″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).