Ekodoradca na zebraniach wiejskich

Oświęcim (gmina) zebranie wiejskie (3)

Na przełomie lutego i marca w gminie Oświęcim odbyły się zebrania wiejskie w 4 z 13 sołectw. Mieszkańcy Rajska, Brzezinki, Włosienicy i Grojca mogli posłuchać wieści o tym, co ważnego dzieje się na terenie gminy i ich miejscowości, zadać pytanie wójtowi, sołtysowi albo radnemu lub zgłosić problem występujący w ich okolicy.

Uchwała antysmogowa

Oprócz tych zwyczajowych elementów zebrań, uczestnicy mieli okazję uzyskać wiedzę o dotacjach lub przepisach dotyczących ochrony powietrza. We wszystkich czterech spotkaniach udział wzięła ekodoradczyni Żelisława Noworyta. Podczas swoich wystąpień przypomniała kwestie nie tylko znane, ale również poruszyła zagadnienia nowe dla słuchaczy. Przede wszystkim omówiła zapisy uchwały antysmogowej dla Małopolski. Pomimo że uchwała obowiązuje od roku 2017, ciągle nie wszyscy są świadomi tego co wprowadza. Ekodoradczyni przypomniała o:

  • terminach, do których należy wymienić różne rodzaje urządzeń grzewczych,
  • wymogach, jakie musi spełnić nowe urządzenie na paliwo stałe,
  • dopuszczalnym do stosowania paliwie.

Obecni uzyskali informację, w jaki sposób można sprawdzić klasę obecnie posiadanego przez siebie kotła. Zainteresowanie i nierzadko zdziwienie wzbudziły informacje dotyczące paliwa, jakie można stosować w urządzeniach na paliwo stałe. Niestety dotąd wiele osób nie ma świadomości, że nie każdy węgiel, który można kupić, można też użytkować. Jak sprawdzić ważne dane o węglu czy miale? Co to jest świadectwo jakości? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź.

Pozostałe zagadnienia

Zagadnienia, które zainteresowały najwięcej osób, to możliwości uzyskania dotacji. Dlatego też ekodoradczyni omówiła dostępne w gminie możliwości uzyskania dopłat do wymiany pieców. Pokrótce opowiedziała o warunkach programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd” oraz możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Mieszkańcy mogli od razu uzyskać odpowiedzi na swoje wątpliwości. Niektórzy zabierając głos polecali korzystanie z dotacji, jako że oni uzyskali już w ten sposób wsparcie. Pytania nie dotyczyły tylko ochrony powietrza, wiele emocji wzbudza również kwestia prawidłowej segregacji i kompostowania odpadów.

Wszyscy obecni na zebraniach otrzymali pakiet materiałów informacyjnych, dotyczący przepisów uchwały antysmogowej, problemu zanieczyszczenia powietrza czy warunków ulgi termomodernizacyjnej. Wiele osób skorzystało również z możliwości porozmawiania z ekodoradcą już po zebraniu, w celu uzyskania szczegółowych informacji na interesujące ich „smogowe” tematy.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).